Słupsk 08/ 07 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Słupsk, dnia 08.07.2022r.

ZAMAWIAJĄCY: STANPOL SP. Z O.O., Aleja 3 Maja 44, 76-200 SŁUPSK

Informacja o unieważnieniu postępowania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla przedsięwzięcia pod nazwą

„Budowa demonstracyjnej instalacji PV produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. – dla lokalizacji przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW z dnia 19.05.2022r.”

1). Działając w imieniu Zamawiającego informujemy, że postępowanie na roboty budowlane pod nazwą „Budowa demonstracyjnej instalacji PV produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. – dla lokalizacji przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW” z dnia 19.05.2022r. zostaje unieważnione. Uzasadnienie: Oferty złożone w niniejszym postępowaniu są niezgodne z zapytaniem ofertowym. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie z przyczyn niezgodności treści zapytania ofertowego dla projektu realizowanego w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla przedsięwzięcia z ofertami złożonymi w postępowaniu. Podstawa unieważnienia: opinia eksperta- mgr inz . Janusz Kozibudzki z dnia 05.07.2022r.

2 ). Lista złożonych ofert: Nr oferty , Nazwa Oferenta , Adres Oferenta , Ocena oferty 1 , Copernicus pro Sp. z o.o. ,Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Oferta jest niezgodna z ogłoszeniem ofertowym 2 , FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski, Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk, Oferta została wycofana przez Wykonawcę z oceny Z uwagi na decyzję Zamawiającego o unieważnieniu postępowania nie dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty.

3) . Zamawiający odrzucił ofertę nr 1. Odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez Copernicus pro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Uzasadnienie: Oferta jest niezgodna z zapytaniem ofertowym w zakresie oferowanych komponento w instalacji fotowoltaicznej – konstrukcji wsporczej. Zamawiający w toku analizy i oceny ofert wystąpił do Oferentów o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji i złożenie wyjaśnien w następującym zakresie: – dnia 31.05.2022r. w sprawie kompletności oferty pod względem formalnym oraz spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu, wezwanie zostało skierowane do firm Copernicus pro Sp. z o.o. oraz FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski. – dnia 10.06.2022r. w sprawie przedstawienia sposobu okres lenia ceny oferty w związku z znaczącą ro z nicą pomiędzy szacunkową wartością zamówienia, a ceną ofertową, wezwanie zostało skierowane do firm Copernicus pro Sp. z o.o. oraz FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski. – dnia 25.06.2022r. w sprawie przedstawienia konkretnego rozwiązania technicznego do oferowanych komponento w instalacji fotowoltaicznych – konstrukcji wsporczej, wezwanie zostało skierowane do firm Copernicus pro Sp. z o.o.

4). Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

5). Inne informacje o postępowaniu. W dniu 17.06.2022r. Oferent – FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski, złożył oświadczenie na mocy którego wycofuje swoją ofertę z postępowania informując , iż powodem wycofania oferty jest wydłużający się czas na rozpatrzenie ofert co bezpośrednio wpłynęło na niemożliwość dotrzymania cen oferowany komponentów i urządzeń Aleksandra Szewczyk Członek Zarządu Foton OZE Sp. z o.o.

Do wiadomości: 1. Copernicus pro Sp. z o.o. 2. FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski 3. ARiMR 4. dokumentacja postępowania

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 02/19/05/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.05.2022r. do godz. 12:00