Słupsk 15/ 12 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAMAWIAJĄCY: STANPOL SP. Z O.O. , Aleja 3 Maja 44, 76-200 SŁUPSK

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
„Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. – dla lokalizacja przy ul. ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW”.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski z siedzibą Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk
Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania, została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższa ilość punktów w kryteriach cena 60%, okres gwarancji 20% i czas reakcji serwisu 20%.

II. Informacja o złożonych ofertach : Do dnia 09.12.2022r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena netto Okres gwarancji Czas reakcji
1 FOTOWOLTAIKA / Patryk Puchalski Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk / 36 miesięcy 24 godzin

III. Informacja o ocenie ofert
Do oceny zostały zakwalifikowane dwie oferty, które spełniały warunki udziału
w postepowaniu, zostały złożone w sposób prawidłowy oraz ich zakres był spójny
z zakresem przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Nazwa i adres Oferenta / Liczba punktów w kryteriach / Cena 60% / Gwarancja 20% /Czas reakcji serwisu 20%/ Łączna ilość punktów
1 FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski Wielichowo 29c, / 76-200 Słupsk / 60,00 / 20,00 / 20,00 / 100,00

IV. Informacja o ofertach odrzuconych : Nie odrzucono żadnej z ofert.
V. Informacja o zawarciu umowy :
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia może być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania. Na decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 04/01/12/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 09.12.2022r. do godz. 12:00