Słupsk 18/ 05 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ustawą kodeks cywilny i zasadą konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla przedsięwzięcia pod nazwą

„Budowa demonstracyjnej instalacji PV produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. – dla lokalizacji przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW”

1. Działając w imieniu Zamawiającego informujemy, że postępowanie na roboty budowlane pod nazwą „Budowa demonstracyjnej instalacji PV produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. – dla lokalizacji przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW” zostaje unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający realizując niniejsze postępowanie kontynuuje rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej w projekcie badawczo-rozwojowym, który oparty jest na porównaniu tożsamych technologicznie instalacji rozmieszczonych w różnych warunkach lokalizacyjnych. W dokumentacji postępowania, którego przedmiotem jest budowa 2 etapu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie, Zamawiający nie wskazał wymogu kontynuacji technologii urządzeń, które były stosowane przy 1 części, co spowodowało, że Wykonawcy w złożonych ofertach przedstawili urządzenia, które nie gwarantują zachowania ciągłości technologicznej i poprawności pomiarów w projekcie badawczo-rozwojowym. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie z przyczyn niezgodności treści zapytania ofertowego z wymogami projektu realizowanego w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje dla przedsięwzięcia.

Podstawa unieważnienia: opinia eksperta- Aleksandry Szewczyk z dnia 17.05.2022r.

2. Lista złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa Oferenta Adres Oferenta Ocena oferty

1 Copernicus pro Sp. z o.o. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław , Oferta jest zgodna z ogłoszeniem ofertowym

2 FOTOWOLTAIKA , Patryk Puchalski Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk, Oferta jest zgodna z ogłoszeniem ofertowym Z uwagi na decyzję Zamawiającego o unieważnieniu postępowania nie dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty, jednak oby dwie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert.

4. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 04/15/04/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 25.04.2022r. do godz. 12:00