Słupsk 24/ 08 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Słupsk, dnia 19.08.2022r.

ZAMAWIAJĄCY: STANPOL SP. Z O.O. , Aleja 3 Maja 44 , 76-200 SŁUPSK

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
„Dostawa paneli fotowoltaicznych na potrzeby budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”

FOTON OZE Sp. z o.o. działając jako pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do dnia 19.08.2022r. do godz. 08:00 wpłynęły następujące oferty:
Nr oferty :1 , Nazwa Oferenta : Greto Polska Sp. z o.o. ,Adres Oferenta : Kaprów 5, 81-517 Gdynia

Słupsk, dnia 24.08.2022r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
„Dostawa paneli fotowoltaicznych na potrzeby budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”
I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Greto Polska Sp. z o.o. Kaprów 5, 81-517 Gdynia
Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania, została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższa ilość punktów w kryteriach cena 100%. Jest to jedna oferta jaka została złożona w postępowaniu.
II. Informacja o złożonych ofertach
Do dnia 25.04.2022r. do godz. 11:00 wpłynęły następujące oferty:
Nr oferty 1, Nazwa i adres Wykonawcy : Greto Polska Sp. z o.o. Kaprów 5, 81-517 Gdynia
Szacunkowa wartość zamówienia przeznaczona przez Zamawiającego na jego realizację była wyższa niż wartość złożonej oferty.
III. Informacja o ocenie ofert
Do oceny zostały zakwalifikowane dwie oferty, które spełniały warunki udziału w postepowaniu, zostały złożone w sposób prawidłowy oraz ich zakres był spójny z zakresem przedmiotu zamówienia.
Nr oferty 1. , Nazwa i adres Oferenta : Greto Polska Sp. z o.o. Kaprów 5, 81-517 Gdynia
Kryterium oceny ofert ,Cena 100% – oferta uzyskała 100%
IV. Informacja o ofertach odrzuconych : Nie odrzucono żadnej z ofert.
V. Informacja o zawarciu umowy :
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia może być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania. Na decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 08/11/08/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 19.08.2022r. do godz. 08:00