Słupsk 09/ 01 /2023

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Słupsk, dnia 09.01.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY: STANPOL SP. Z O.O. , Aleja 3 Maja 44, 76-200 SŁUPSK

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

„Sporządzenie projektu i wykonanie przebudowy przyłącza elektroenergetycznego przy zakładzie przetwórstwa ryb
STANPOL SP. Z O.O. przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie.”

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DLA CZĘŚCI NR 1 – Opracowanie projektu technicznego przebudowy przyłącza elektroenergetycznego obiektu zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. przy ul. Kołobrzeskiej w Białogardzie.
Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji elektrycznych ELKO Jacek Szmyt , ul. Partyzantów 14, 75-411 Koszalin
Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania, została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższa ilość punktów w kryteriach cena 60% i czas realizacji 40%.

DLA CZĘŚCI NR 2 – Wykonanie przebudowy istniejącego przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym przyłącza
Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji elektrycznych ELKO Jacek Szmyt ul. Partyzantów 14, 75-411 Koszalin
Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania, została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższa ilość punktów w kryteriach cena 60% i czas realizacji 40%.

II. Informacja o złożonych ofertach
Do dnia 09.12.2022r. do godz. 15:00 wpłynęły następujące oferty:
DLA CZĘŚCI NR 1
Nr oferty / Nazwa Oferenta / Adres Oferenta
1. / BLACK WATER ENERGIA S.A. / UL. NIEBOROWSKA 46/27, 80-034 GDAŃSK
2. / ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALAJI ELEKTRYCZNYCH ELKO JACEK SZMYT / ul. PARTYZANTÓW 14, 75-411 KOSZALIN
3. / TRIP ENERGY SP. Z O.O. / UL. PRZEMYSŁOWA 19, 64-100 LESZNO

DLA CZĘŚCI NR 2
Nr oferty / Nazwa Oferenta / Adres Oferenta
1. / BLACK WATER ENERGIA S.A. / UL. NIEBOROWSKA 46/27, 80-034 GDAŃSK
2. / ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALAJI ELEKTRYCZNYCH ELKO JACEK SZMYT , ul. PARTYZANTÓW 14, 75-411 KOSZALIN

III. Informacja o ocenie ofert
Do oceny zostały zakwalifikowane dwie oferty, które spełniały warunki udziału w postepowaniu, zostały złożone w sposób prawidłowy oraz ich zakres był spójny z zakresem przedmiotu zamówienia.

DLA CZĘŚCI NR 1
NR OFERTY / NAZWA OFERENTA /Liczba pkt. CENA 60% /Liczba pkt. CZAS REALIZACJI 40% / ŁĄCZNA LICZBA PKT
1. / BLACK WATER ENERGIA S.A. / 48,33 / 20,00 / 68,33
2. / ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALAJI ELEKTRYCZNYCH ELKO JACEK SZMYT / 60,00 / 40,00 / 100,00
3. / TRIP ENERGY SP. Z O.O. / 38,67 / 40,00 / 78,67

DLA CZĘŚCI NR 2
Nr oferty / Nazwa Oferenta / Liczba pkt. CENA 60% / Liczba pkt. CZAS REALIZACJI 40% / ŁĄCZNA LICZBA PKT
1. / BLACK WATER ENERGIA S.A. / 35,05 / 22,86 / 57,91
2. / ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALAJI ELEKTRYCZNYCH ELKO JACEK SZMYT / 60,00 / 40,00 / 100,00

IV. Informacja o ofertach odrzuconych
Nie odrzucono żadnej z ofert.

V. Informacja o zawarciu umowy
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia może być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania. Na decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 03/29/11/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 09.12.2022r. do godz. 15:00