Słupsk 30/ 01 /2023

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Słupsk, dnia 30.01.2023R.

ZAMAWIAJĄCY: STANPOL SP. Z O.O. , Aleja 3 Maja 44 , 76-200 SŁUPSK

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wykonanie przebudowy przyłącza elektroenergetycznego przy zakładzie przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. przy ul. Rogowskiego w Białogardzie realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”


I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji elektrycznych ELKO2 Jacek Szmyt , Ul. Partyzantów 14, 75-411, Koszalin

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania, została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższa ilość punktów w kryteriach cena 60% i czas realizacji 40%.
II. Informacja o złożonych ofertach
Do dnia 27.01.2023r. do godz. 15:00 wpłynęły następujące oferty:
Nr oferty / Nazwa Oferenta / Adres Oferenta
1 / ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALAJI ELEKTRYCZNYCH ELKO JACEK SZMYT / ul. PARTYZANTÓW 14, 75-411 KOSZALIN

III. Informacja o ocenie ofert
Do oceny zostały zakwalifikowane dwie oferty, które spełniały warunki udziału w postepowaniu, zostały złożone w sposób prawidłowy oraz ich zakres był spójny z zakresem przedmiotu zamówienia.
NR OFERTY / NAZWA OFERENTA / Liczba pkt. CENA 60% / Liczba pkt. CZAS REALIZACJI 40% / ŁĄCZNA LICZBA PKT
1 / ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALAJI ELEKTRYCZNYCH ELKO JACEK SZMYT / 60,00 / 40,00 / 100,00

IV. Informacja o ofertach odrzuconych
Nie odrzucono żadnej z ofert.

V. Informacja o zawarciu umowy
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia może być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.
Na decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie.

dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 01/16/01/2023) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.01.2023r. do godz. 15:00