Słupsk 29 / 12 /2020

PROTOKÓŁ WYBORU  OFERTY

Raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

zakup Systemu komputerowego zarządzania przetwórstwem ryb klasy ERP (Enterprise Resource Planning) wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz serwerem zlokalizowanym w Zakładzie Produkcyjnym nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200  Białogard

w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr. 00014-6524.4-OR1600002/18 z dnia 30.04.2019, w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców / dostawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 16 grudnia 2020 roku na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr. ID 06/16/12/2020) oraz www.stanpol.net

Termin składania ofert określono do dnia 24 grudnia 2020 r.

Komisja w składzie :

  • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
  • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
  • Andrzej Najman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

Po zapoznaniu się z ofertami od następujących oferentów :

  • PRIMACO Sp. z o.o. – data wpływu 22/12/2020, godz.09:30 , przesyłką kurierska na adres biura Stanpol w Słupsku
  • Do dnia 24/12/2020 włącznie wpłynęła jedna w/w oferta

         Analiza kryteriów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

  Sposób wyboru i podsumowanie analizy oferty

Ze względu na wpłynięcie tylko jednej oferty komisja postanowiła w ocenia i protokole odnieść się jedynie do ceny

Oferta spełniła wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, i nie została odrzucona.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PRIMACO Sp. z o.o.  , ul.Włościańska 25/13 , 70-021 Szczecin ,  uzyskując w ocenie 100 pkt., i była złożona jako jedyna co zgodnie z zasadami konkurencyjnego trybu dostawców było wystarczające do wyboru oferty w celu jej realizacji.  

Firma PRIMACO Sp. z o.o.., uzyskała w postępowaniu największą liczbę punktów, zaproponowała cenę która zgodna była z zaplanowanymi kosztami, czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakup Systemu komputerowego zarządzania przetwórstwem ryb klasy ERP (Enterprise Resource Planning) wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz serwerem zlokalizowanym w Zakładzie Produkcyjnym nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200  Białogard

Przyczyny braku podziału zamówienia na części – potencjalnie nie było możliwości podziału zamówienia na części ze względu iż system komputerowy jest jednolity.

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej