Słupsk 20 / 03 /2023

PROTOKÓŁ WYBORU  OFERTY

Raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

zakup SYSTEM TRANSPOTU WEWNĘTRZNEGO dla Stanpol Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny nr.2, ul. Rogowskiego 2, 78-200 Białogard ,

w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr. 00014-6524.4-OR1600002/18 z dnia 30.04.2019, w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców / dostawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 07 marca 2023 roku na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr. ID 02/07/03/2023) oraz www.stanpol.net

Termin składania ofert określono do dnia 18 marca 2023 r.

Komisja w składzie :

  • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
  • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
  • Andrzej Najman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

Po zapoznaniu się z ofertami od następujących oferentów :

  • STAWIANY Jakub Stawiany   – data wpływu 12/03/2023, godz.20:02 , na adres e-mail piotr@stanpol.net
  • Do dnia 18/03/2023 włącznie wpłynęła jedna w/w oferta

Oferta spełniła wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, i nie została odrzucona.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma STAWIANY Jakub Stawiany , ul.Tczewska 4b, 83-032 Pszczółki ,  uzyskując w ocenie 100 pkt., i byla złożona jako jedyna.  

Firma STAWIANY Jakub Stawiany., uzyskała w postępowaniu największą liczbę punktów, zaproponowała cenę która zgodna była z zaplanowanymi kosztami, czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakup systemu transportu wewnętrznego składającego się z czterech urządzen dla Zakladu Produkcyjnego nr.2 w Białoagrdzie.

Przyczyny braku podziału zamówienia na części – potencjalnie nie było możliwości podziału zamówienia na części z powodu konieczności współpracy urządzeń tworzących system ze sobą.

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej