Słupsk 01 / 12 /2021

PROTOKÓŁ WYBORU  OFERTY

Raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

ZAKUP SYSTEMU MES (manufacturing execution system) zarządzania przetwórstwem ryb – monitorowania i kontroli produktywności linii produkcyjnej dla zakładu Produkcyjnego nr.3 w Białogardzie ,

w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr. 00014-6524.4-OR1600002/18 z dnia 30.04.2019, w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców / dostawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 18 listopada 2021 roku na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr. ID 06/18/11/2021) oraz www.stanpol.net

Termin składania ofert określono do dnia 26 listopada 2021 r. włacznie

Komisja w składzie :

  • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
  • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
  • Andrzej Najman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

II. Informacja o złożonych ofertach

Po zapoznaniu się z ofertami od następujących oferentów :

  1. ZEMAR Kody Kreskowe Sp. z o.o. –  w dniu 24/11/2021 , przesyłką pocztową, oferta dotyczy wyłącznie piątej składowej systemu ( E – drukarki etykiet )
  2. RADWAG Wagi Elektroniczne, Witold Lewandowski, w dniu 24/11/2021, dostarczone osobiście biura Stanpol, 3 oferty do składowych : pierwszej (A – elementy i wagi statyczne), do składowej piątej (E – drukarki etykiet ),  do składowej szóstej (F – mobilne stanowiska wagowe)
  3. Pro-System Arkadiusz Madej – w dniu 26/11/2021, dostarczona osobiście do biura Stanpol, oferta dotyczy wyłącznie siódmej składowej ( G – okablowanie strukturalne)
  4. PRIMACO Sp. z o.o. –  w dniu 26/11/2021, przesyłką kurierską, 2 oferty do składowych : trzeciej (C – oprogramowanie) , do czwartej składowej ( D – terminale mobilne)
  5. FFT Sp. z o.o. – w dniu 26/11/2021, przesyłką kurierską, oferta dotyczy wyłącznie drugiej składowej (B – waga dynamiczna)  

Po wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne dodatkowe oferty.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych składowych zapytania (podziału zamówienia na części)

A – Radwag Wagi elektroniczne, Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom,

B – FFT Sp. z o.o., ul. Mikołowska 50, 41-400 Mysłowice,

C – PRIMACO Sp. z o.o., ul. Włościańska 25/13 , 70-021 Szczecin,

D – PRIMACO Sp. z o.o., ul. Włościańska 25/13 , 70-021 Szczecin,

E – Radwag Wagi elektroniczne, Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom,

F – Radwag Wagi elektroniczne, Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom,

G – Pro-System Arkadiusz Madej, Będzino 80H, 76-037 Będzino,

Uzasadnienie:

Wszystkie oferty spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, żadna nie została odrzucona.

Wygrywające oferty , uzyskały w postępowaniu największą liczbę punktów.

W ocenianych podmiotach, wygrywający zaproponowali najniższe cenę oraz najdłuższe okresy gwarancji, czego wynikiem jest decyzja komisji po wyłonieniu najkorzystniejszych oferty, o złożenie zamówienia do wyżej wymienionych podmiotów.

III. Informacja o ocenie ofert

Do oceny zostały zakwalifikowane oferty, które spełniały warunki udziału w postepowaniu, zostały złożone w sposób prawidłowy oraz ich zakres był spójny

z zakresem przedmiotu zamówienia.

A – Radwag Wagi elektroniczne, Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom,/ pkt=  80 + 20 = 100 uzyskanych punktów, – oferta WYGRYWAJĄCA

B – FFT Sp. z o.o., ul. Mikołowska 50, 41-400 Mysłowice, / pkt=  80 + 20 = 100 uzyskanych punktów, – oferta WYGRYWAJĄCA

C – PRIMACO Sp. z o.o., ul. Włościańska 25/13 , 70-021 Szczecin, / pkt=  80 + 20 = 100 uzyskanych punktów, – oferta WYGRYWAJĄCA

D – PRIMACO Sp. z o.o., ul. Włościańska 25/13 , 70-021 Szczecin, / pkt=  80 + 20 = 100 uzyskanych punktów, – oferta WYGRYWAJĄCA

E – Radwag Wagi elektroniczne, Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom,/ pkt=  80 + 20 = 100 uzyskanych punktów, – oferta WYGRYWAJĄCA

F – Radwag Wagi elektroniczne, Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom, / pkt=  80 + 20 = 100 uzyskanych punktów, – oferta WYGRYWAJĄCA

G – Pro-System Arkadiusz Madej, Będzino 80H, 76-037 Będzino,/ pkt=  80 + 20 = 100 uzyskanych punktów, – oferta WYGRYWAJĄCA

IV. Informacja o ofertach odrzuconych

W niniejszym postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

V. Informacja o zawarciu umowy

Umowy na wykonanie / dostarczenie poszczególnych składowych zamówienia mogą być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania. Na decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie.

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej