Słupsk 22 / 06 /2022

PROTOKÓŁ WYBORU  OFERTY

Raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

zakupSystemu / narzędzia informatycznego analityki biznesowej „Business Inteligence” dla przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem ryb,

w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr. 00014-6524.4-OR1600002/18 z dnia 30.04.2019, w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców / dostawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 06 czerwca 2022 roku na stronie internetowej  www.stanpol.net oraz wysłano e-mailowe zapytanie do potencjalnych dostawców rozwiązań informatycznych :

– Computer Software Integrator – w dniu 06/06/2022 o godz. 08:58 – w.sniezek@csiws.com.pl

– Nord Instal Sp. z o.o. – w dniu 06/06/2022 o godz. 08:53 – biuro@nordinstal.pl

– Primaco Sp. z o.o. – w dniu 06/06/2022 o godz. 08:49 – info@primaco.pl

– Roger sp. z o.o. sp.k – w dniu 06/06/2022 o godz. 9:00 – info@roger.pl

Termin składania ofert określono do dnia 21 czerwca 2022 r.

Komisja w składzie :

  • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
  • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
  • Andrzej Najman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

Po zapoznaniu się w dniu 22/06/2022 z ofertami które wpłynęły od następujących podmiotów :

  • PRIMACO Sp. z o.o. – data wpływu 20/06/2022, osobiście do biura Stanpol w Słupsku
  • Computer Software Integrator – data wpływu 20/06/2022, osobiście do biura Stanpol w Słupsku

Sposób wyboru i podsumowanie analizy oferty

          Cena : (pkt=cena netto z najtańszej ofert./cena netto oferty przedstawionej) *100pkt*80%)

  • PRIMACO Sp. z o.o. /pkt= (xxx zł PLN / xxx  zł PLN) x100 x100% = 100 pkt

       uzyskanych punktów, – oferta WYGRYWAJĄCA

  • Computer Software Integrator – / pkt= (xxx zł PLN / xxx  zł PLN) x100 x100% = 97,18 pkt

Oferty spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym, i nie zostały odrzucone.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PRIMACO Sp. z o.o.  , ul.Włościańska 25/13 , 70-021 Szczecin ,  uzyskując w ocenie 100 pkt.,

Firma PRIMACO Sp. z o.o.., uzyskała w postępowaniu największą liczbę punktów, zaproponowała najniższą cenę która zgodna była z zaplanowanymi kosztami, czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, i złożenie zamówienia na zakup Systemu / narzędzia informatycznego analityki biznesowej „Business Inteligence” dla przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem ryb

Przyczyny braku podziału zamówienia na części – potencjalnie nie było możliwości podziału zamówienia na części ze względu na to, iż tego typu systemy komputerowe są jednolite.

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej