Słupsk 20/10/2022

PROTOKÓŁ KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU DOSTAWCY

raport z pracy komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na :

zakup usługi

„Badania mikrobiologiczne prób”

dla Stanpol Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200  Białogard,

w związku z realizacją operacji związanej z umową o dofinansowanie nr 00001-6520.13-OR1100001/21 z dnia 10/05/2022, pt. : „Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych.” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, Działanie 1.13 „Innowacje”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” ,

w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 10 października 2022 roku na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl pod numerem 06/10/10/2022 oraz na stronie internetowej www.stanpol.net

Termin składania ofert określono do dnia 18 października 2022 r.

Komisja w składzie :

  • Katarzyna Wołejko – Dyrektor Zarządzająca
  • Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp
  • Andrzej Nejman – Dyrektor ds.Ekonomicznych

Po zapoznaniu się z ofertami które wpłynęły od następujących oferentów :

  • Eurofins Polska Sp. z o.o., Aleja W.Polskiego 90A, 82-200 Malbork – data wpływu 17/10/2022, godz.13:45, osobiście do sekretariatu Stanpol Sp. z o.o.
  • W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta

         Analiza ofert według kryteriów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym :

          Cena oferty : (waga kryterium została określona na 100%)

oferty złożyli

– Eurofins Polska Sp. z o.o.,  – cena poszczególnych badań w załączonej ofercie

Więcej ofert nie wpłynęło                    

  Sposób wyboru i podsumowanie analizy oferty

          Cena : (pkt=cena netto z najtańszej ofert./cena netto oferty przedstawionej) *100pkt*100%)

  • Wpłynęła 1 oferta, brak możliwości porównania z innymi

PODSUMOWANIE OCENY OFERT

  • Eurofins Polska Sp. z o.o.,  / pkt = 100 uzyskanych punktów – oferta WYGRYWAJĄCA

Oferta spełniały wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Komisja postanowiła ,iż najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Eurofins Polska Sp. z o.o., Aleja W.Polskiego 90A, 82-200 Malbork.

Firma Eurofins Polska Sp. z o.o., jako jedyna złożyła ofertę, ceny badań mieszczą się w przewidywanych na podstawie dotychczasowych doświadczeń wartościach i nie odbiegają od cen rynkowych  uzyskała w postępowaniu akceptację czego wynikiem jest decyzja komisji w celu wybrania najkorzystniejszej oferty, o złożenie zamówienia na zakupusług Badania mikrobiologicznych prób w celu realizacji operacji.

Niniejszy protokół z postępowania konkurencyjnego trybu wyboru dostawców został zakończony w dniu 20 października 2022

Treść protokołu została również opublikowana na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl w dniu 21 października 2022, w ogłoszeniu ID nr 06/10/10/2022

Pełna treść protokołu wyboru oferty znajduje się w Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk.

W imieniu komisji : Piotr Rystwej