Słupsk 15 / 04 /2022

Zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
Zamawiający: STANPOL SP. Z O.O. , Al. 3 Maja 44 , 76-200 SŁUPSK
W którego imieniu działa pełnomocnik
FOTON OZE Sp. z o.o. ,Ul. Korfantego 4b/11 ,76-200 Słupsk
Nazwa postępowania:
„Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. – dla lokalizacja przy ul. ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie o mocy do 500 kW”.

Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Stanpol Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
NIP: 8392319024
tel. +48 59 848 29 60
Strona internetowa Zamawiającego/ Pełnomocnika: www.stanpol.net / foton-oze.pl
Adres e-mail Zamawiającego/ Pełnomocnika: piotr@stanpol.net / biuro@foton-oze.pl
Tel. Zamawiającego/ Pełnomocnika: 603 12 12 18 / 606426204

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych
wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020,
Działanie 1.13 Innowacje.

Podstawa prawna opracowania zapytania ofertowego:
1) Zasady wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014
– 2020 z dnia 16.09.2019r.
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. Zm.), dalej „KC”.
3) Każdorazowo, gdy w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy,
złożyła ofertę lub zawarła umowę.
b) „ZO” -należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami;
c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z
uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż gruntowej elektrowni (instalacji)
  fotowoltaicznej o mocy do 500 kW zlokalizowanej:
  Województwo: zachodniopomorskie
  Powiat: białogardzki
  Gmina: Białogard
  Miejscowość: Białogard
  Adres: ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard
  Działka nr 27/1 obręb 0004
  Inwestycja będzie polegać na zakupie, montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej
  mocy do 500 kWp montowanej na gruncie działki nr 27/1 oraz podłączenie jej do
  istniejącego systemu zarządzania energią. Instalacja będzie się składać z dwóch
  rodzaju paneli monokrystalicznych:
 • 300 kW z paneli fotowoltaicznych standard
 • 200 kW z paneli fotowoltaicznych bifacjalnych.
  Nowo budowana instalacja stanowi rozbudowę już istniejącej instalacji gruntowej o
  mocy 100 kW.
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia wchodzącego w skład instalacji
  fotowoltaicznej, w tym:
 • panele fotowoltaiczne o mocy jednostkowej nie mniejszej niż 450 W, nie większej
  niż 460 W, o parametrach
  • technologia bifacjal, monokrystaliczna PERC
  • technologia monokrystaliczna PERC
  • tolerancja mocy +-5W ;
  • multibusbary ;
  • klasa A ;
  • puszka łączeniowa IP68 ;
  • maksymalne napięcie pracy 1000V ;
  • wytrzymałość mechaniczna min. 5400Pa.
 • inwertery trójfazowe DC/AC,
 • optymalizatory mocy,
 • konstrukcja montażowa gruntowa,
 • ochronniki AC typ 1+2 ( dla każdego szeregu paneli),
 • ochronniki DC typ 1 (dla każdego falownika),
 • zabezpieczenie nadprądowe,
 • rozdzielnice 1000 V,
 • kabel AC miedziane do sieci,
 • kable solarne,
 • podpięcie do istniejącej instalacji monitoringu pracy systemu fotowoltaicznego oraz
  zmiana konfiguracji w istniejącym oprogramowaniu zdalnego zarządzania pracą
  instalacji,
 • inna infrastruktura towarzysząca konieczna do prawidłowego wykonania i
  eksploatacji instalacji.
 • rozbudowa obecnej monitoringu wizyjnego.
  2) Przygotowanie gruntu pod montaż instalacji w zakresie:
 • prace ziemne związane z odwodnienie terenu o powierzchni 1387,90 m2.
 • na obszarze montażu paneli bifacjalnych wyłożenie mat ochronnych i wysypanie
  kruszywa w jasnych odcieniach.
  Szacunkowe ilość urządzeń i technologii niezbędnych do realizacji przedmiotu
  zamówienia:
  Lp. Rodzaj komponentu Jedn. Ilość
 1. Panel fotowoltaiczny o mocy 450W szt. 660
 2. Panel fotowoltaiczny bifacjalny o mocy 450W szt. 440
 3. Inwerter trójfazowy o mocy 25 kW
  umożliwiający współprace z
  optymalizowatorami mocy montowanymi na
  kązdymi panelu fotowoltaicznym.
  Szt. 20
 4. Optymalizatory mocy szt. 1100
 5. Konstrukcja montażowa dachowa komplet 2
 6. Okablowania solarne komplet 2
 7. Inne okablowania i osprzęt elektryczny komplet 2
 8. Odwodnienie grunty działki komplet 1
  3) przyłączenie instalacji do rozdzielni elektrycznej, uruchomienie jej i konfigurację
  instalacji,
  4) wykonanie badania termowizyjnego paneli oraz złączy MC4 po uruchomieniu
  instalacji oraz każdego roku w okresie trwania gwarancji,
  5) wykonanie pomiarów elektrycznych,
  6) obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę,
  7) obsługę system zarządzania energią i oprogramowania monitoringu pracy
  instalacji w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
 9. Pozostałe wymogi i informacje związane z realizacją zamówienia:
  1) Zamawiający wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych spełniających
  obowiązujące europejskie normy IEC 61215(e.2), IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2.
  2) Oznakowanie instalacji oraz zabezpieczenie przepięciowe DC należy wykonać
  zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016. W przypadku, gdy długość
  przewodów przekracza 10 m, należy zdublować zabezpieczenia DC w pobliżu
  generatora PV. Prowadzenie instalacji DC do inwertera należy wykonać po trasach
  ustalonych z Inwestorem. Zaleca się prowadzenie okablowania w rurach
  ochronnych.
  3) Należy wykonać połączenia wyrównujące potencjały ram, konstrukcji i instalacji
  PV. Należy zapewnić galwaniczną ciągłość połączeń. Przewód uziemiający
  powinien być prowadzony równolegle do przewodów AC i DC i wpięty do szyny
  uziemiającej na poziomie gruntu.
  4) Przewiduje się konieczność wykonania przekopu na kabel, wykonanie wszelkich
  prac ziemnych jest po stronie wykonawcy. Po ich wykonaniu należy przywrócić
  grunt do stanu pierwotnego.
  5) Mycie paneli fotowoltaicznych wchodzących w skład instalacji w okresie trwania
  gwarancji 1 raz w roku, wodą demineralizowaną.
  6) Zamawiający informuje, że z uwagi na uzyskane dofinansowanie na projekt
  badawczo-rozwojowy moc jednostkowa modułów nie może być mniejsza niż
  450W. Ilość modułów instalacji, określona w dokumentacji projektowej,
  może ulec zmniejszeniu przy zastrzeżeniu, iż moc instalacji nie będzie
  mniejsza niż 495-500 kWp. W przypadku zmiany mocy instalacji poniżej 495
  kWp lub powyżej 500 kWp, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z
  treścią ZO.
  7) W przedmiotowym zamówieniu wymaga się zachowania minimalnych okresów
  gwarancji:
 • inwertery: 12 lat
 • optymalizatory mocy: 12 lat
 • panele fotowoltaiczne: 12 lat
 • zabezpieczenia AC i DC: 2 lata
 • konstrukcja: 10 lat.
  8) Instalacja musi być wykonana zgodnie z projektem budowlanym na podstawie
  którego inwestor otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę nr 52/22.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został
  zawarty w:
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej,
 • załączniki do projektu budowlanego,
 • koncepcja techniczna lokalizacji instalacji,
 • wzór umowy na roboty budowlano-montażowe.
 1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie danych zawartych
  w ofercie, w szczególności na podstawie informacji wskazanych w projekcie
  budowlanym oraz wzorze umowy.
 2. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane
  roboty montażowe (budowlane) całej instalacji wynosi 36 miesięcy. Warunki
  gwarancji dla urządzeń zostały wskazane w pkt. 3 – 7) ogłoszenia.
 3. W przypadku wskazania w ZO lub dokumentacji projektowej i innych załącznikach
  do ZO, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat
  technicznych oraz systemów odniesienia, dopuszcza oferowanie materiałów i
  urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej,
  oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
  nie gorszych od założonych w ZO oraz będą zgodne pod względem:
  1) gabarytów i konstrukcji (rodzaj, właściwości fizyczne),
  2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane
  hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje),
  5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
  6) standardów emisyjnych,
  Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
  towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i
  systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych
  pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub
  lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w ZO. Zamawiający informuje, że w
  takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla
  Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu
  zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
  równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów
  muszą posiadać minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także
  jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień ,
  przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać
  materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
  wymagania stawiane przez Zamawiającego. Posługiwanie się nazwami
  producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający,
  wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub
  materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty
  równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
  poziomie parametrów wskazanego produktu.
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany
  wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez
  Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
  dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.
 4. Wymieniony w ofercie sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi posiadać instrukcję
  obsługi w języku polskim oraz certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające sprzęt
  do użytkowania.
 5. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy,
  urządzenia i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz robót
  budowlanych, instalacji.
 6. Elementy wyposażenia (urządzenia), materiały, o których mowa w pkt. 2 muszą być
  produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi,
  wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
 7. Założenia Zamawiające do co sposobu usytuowania instalacji zostały określone w
  projekcie technicznym i muszą być z nimi zgodne na etapie realizacji zamówienia.
  12.Nazwy i kody CPV:
  09332000-5 – instalacje słoneczne,
  09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne,
  45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne,
  45232221-7 Podstacje transformatorowe,
  45317200-3 Instalowanie transformatorów elektrycznych,
  45223810-7 Konstrukcje gotowe.
 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
  podwykonawców.
  Termin realizacji zamówienia:
  Końcowy termin realizacji zamówienia ustala się na dzień 31.10.2022r. Zamawiający
  wymaga aby zamówienie było zrealizowane zgodnie z następującym harmonogramem:
  Termin końcowy, jest to termin zakończenia wszystkich wykonanych prac budowlanomontażowych oraz instalatorskich. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma
  obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów
  niezbędnych do jego dokonania.
  Lp. Zakres realizacji Termin zakończenia
  etapu
  Termin rozliczenia
  etapu
 9. Dostawa i montaż
  konstrukcji wsporczych
  15.06.2022r. 30 dni od przekazania
  protokołu odbioru
 10. Dostawa i montaż paneli
  fotowoltaicznych
  450W i optymalizatorów
  mocy – etap 1- 300 kW
  15.06.2022r. 30 dni od przekazania
  protokołu odbioru
 11. Dostawa i montaż paneli
  fotowoltaicznych bifacjal
  450W i optymalizatorów
  mocy – etap 2- 200 kW
  15.08.2022r. 30 dni od przekazania
  protokołu odbioru
 12. Dostawa i montaż
  inwerterów dla etapu 1 i
  etapu 2 – 500 kW
  15.09.2022r. 30 dni od przekazania
  protokołu odbioru
 13. Inne prace /podłączenie
  instalacji do rozdzielni
  elektrycznej
  30.10.2022r. 30 dni od przekazania
  protokołu odbioru
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
  tych warunków
 14. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które są powiązane z
  Zamawiającym (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu
  Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i
  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w
  szczególności poprzez:
  1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
  pełnomocnika;
  4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
  uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
  szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
  bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę
  załącznika nr 2 do ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 15. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki
  udziału w postępowaniu dotyczące:
  1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  2) wiedza i doświadczenie: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek
  posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, iż:
 • w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
  to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej
  2 zadania (kontrakty) odpowiadające swoim rodzajem dostawom wraz
  robotami budowlanymi stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
  rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te
  zostały Wykonane. Przez „zadania odpowiadające rodzajem dostawom wraz
  robotami budowlanymi towarzyszącymi stanowiących przedmiot
  zamówienia” zamawiający rozumie zadania polegające na wykonaniu 2
  (dwóch) instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej nie mniejszej niż 59
  kWp każda. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów
  złożonych przez Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
  zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w
  warunek.
  3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
  tym zakresie,
  4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający żąda by Wykonawca
  wykazał, iż:
 • dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania
  robotami budowlanymi w branży elektrycznej,
 • dysponuje min. 3 osobami posiadającymi uprawnienia do eksploatacji instalacji
  elektrycznych o mocy powyżej 1 kV.
  5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający, żąda by Wykonawca
  wykazał, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej w
  prowadzoną działalnością gospodarczą o wartość sumy gwarancyjnej nie mniejszą
  niż 1.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów,
  złożonych przez Wykonawcę.
  6) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
  określonym przez zamawiającego: Wykonawca jest obowiązany wykazać, że
  oferowana przez niego technologia odpowiada wymagania określonym przez
  Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej.
  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów, złożonych przez
  Wykonawcę.
 1. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów
  w celu potwierdzenia spełniania warunków działu w postępowaniu:
  1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
  postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
  zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
  (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia) innych
  podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
  prawnych.
  2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
  udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
  niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
  zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
  3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
  techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do
  wykonania zamówienia), pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
  warunków udziału w postępowaniu,
  4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą
  polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
  dostawy wraz z robotami budowanymi towarzyszącymi, do realizacji
  których te zdolności są wymagane,
  5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
  posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
  zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
  mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby
  zdolne do wykonania zamówienia) podmiotu, na którego zdolnościach polega
  Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
  postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia,
  Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
  Zamawiającego:
  a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
  jeżeli wykaże doświadczenie zawodowe o którym mowa w ZO,
  7) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
  podmiotów (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania
  zamówienia), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
  umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek
  łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
  zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego
  (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów
  przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
  a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
  wykonywaniu zamówienia,
  c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
  d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
  warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
  zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
  których wskazane zdolności dotyczą.
  8) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć w oryginale wraz z ofertą
  Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
 2. Wykonawca składa formularz ofertowy ze wskazaniem ceny, terminu gwarancji oraz
  czasu reakcji serwisu oraz inne dokumenty wymagane w celu oceny oferty.
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania
  ofert pocztą elektroniczną skany poniższych dokumentów):
  1) formularz ofertowy – załącznik nr 1
  2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznikiem nr 2
  3) wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznikiem nr 3,
  4) wykaz osób – załącznikiem nr 4,
  5) karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń umożliwiające weryfikację
  parametrów technicznych (moduły fotowoltaiczne, inwertery, optymalizatory,
  konstrukcje montażowe, oprogramowania, system zarządzania energią),
  6) kopie obowiązującej policy OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
 4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO
  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
  oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
  odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i
  złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z
  tego tytułu względem Zamawiającego.
 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, spięta, z numeracją stron, a każdy
  dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest
  sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
  język polski.
 8. Oferta (formularz oferty), oświadczenia, o których mowa w ZO musi być podpisana
  lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
  Wykonawcy.
 9. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składnia ofert w sposób następujący:
  1) w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą firmy Wykonawcy opisana pn.
  „STANPOL Sp. z o.o. – Oferta w postępowaniu na: „Budowa demonstracyjnych
  instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb
  STANPOL SP. Z O.O. – dla lokalizacja przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie
  o mocy do 500 kW” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.
  25.04.2022r. do godz. 12:00.
  2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane
  niezachowaniem powyższych wymogów,
  3) w przypadku złożenia oferty po upływie terminu na składnie ofert nie będzie ona
  podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Wykonawcy.
 10. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w
  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być
  udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz
  opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice
  przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę
  przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie
  wykazujące, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu
  ofertowym w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw
  wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
  budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
  złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
  siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
  udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
  byłoby unieważnienie postępowania.
 12. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać
  następujące warunki:
  1) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego
  przedstawiciela/partnera wiodącego,
  2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga
  podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy
  załączyć je do oferty,
  3) przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania
  zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do
  wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć
  oświadczenie zawierające stosowne umocowanie.
  4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
  niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
  5) w przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy,
  zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
  udzielenie zamówienia,
  6) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do
  reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający
  ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o
  zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie
  o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego
  umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się
  wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby
  uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
  Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
  poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona
  wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Pełnomocnictwo, o
  którym mowa w pkt 6 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców,
  pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania;
  zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający
  kieruje informacje, korespondencję, itp.
  7) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy
  składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu
  umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:
  a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
  obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
  b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
  realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.
  Informacja o przesłankach do odrzucenia oferty
  Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
 13. Treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 14. Zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku
  oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji
  zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów
  składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że
  cena gwarantuje realizację zamówienia.
 15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
  poprawienie omyłki w swojej ofercie.
 16. Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę
  dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego.
 17. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w
  postępowaniu ofertowym.
 18. Oferta została złożona przez podmiot, który nie wykaże braku podstaw do jego
  wykluczenia.
 19. Oferta została złożona po terminie wskazanym do składania ofert.
 20. Gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia
  dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający.
 21. Wykonawca w ofercie przedstawi nieprawdziwe informacje.
  Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie
  oświadczeń lub dokumentów
 22. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się nazwą
  postępowania.
 23. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
  Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.)
  w postępowaniu jest jawna i prowadzona w sposób pisemny.
 24. Odpowiedzi na zadawane pytania będą publikowane na stronie internetowej
  Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem wskazanym do składania
  ofert. Na pytania otrzymane po tym terminie nie będzie udzielana odpowiedź.
  Korespondencja prowadzona będzie pisemnie lub mailowo na adres Zamawiającego.
 25. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a oferentami po dniu złożenia oferty będzie
  prowadzona mailowo.
 26. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
  Aleksandra Junak tel. 606426204, email: ajunak@foton-oze.pl.
  Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika:
  FOTON OZE Sp. z o.o.
  Ul. Korfantego 4b/11
  76-200 Słupsk
  w terminie do dnia 25.04.2022r. do godz. 12:00
  Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej
  złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty
  będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
  Opis sposobu obliczania ceny oferty
 27. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie
  zmienną do zakończenia realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964
  roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 K.C. Cena całkowita
  zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną
  w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, oraz
  dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia tj. ZO i udzielane odpowiedzi
  na zapytania. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w
  kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że
  wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w
  przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób
  nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach.
  Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
  zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także
  załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy oraz kosztów z tym
  związanych. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót, należy do wykonawcy i
  stanowi jego ryzyko.
 28. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 29. W związku z sytuacją określoną w ust.1 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
  niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Kosztami
  realizacji zamówienia będą w szczególności koszty (koszty te należy uwzględnić
  kosztach cen jednostkowych robót budowlanych):
  1) robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych,
  zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, posprzątania terenu, wywozu
  nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego
  pompowania wody, inflacji,
  2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),
  3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,
  4) dostawy i serwisu urządzeń,
  5) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną, jeżeli występują,
  6) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,
  7) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
  do składowania materiałów budowlanych),
  8) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w
  ramach umowy,
  9) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w
  obrębie placu budowy i wykonywanych robót,
  10)wykonanie pełnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu
  budowy,
  11)koszty obsługi geodezyjnej,
  12)wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
  13)koszty związane z odbiorami robót wykonanych robót, koszty wykonania
  dokumentacji powykonawczej,
  14)zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz
  ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych
  przedmiotem zamówienia, a także przyłączenia instalacji do sieci
  elektroenergetycznej,
  15)koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli
  jakości materiałów i robót.
 30. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
  2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2020.106 ze zm.).
  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z
  przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
 31. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania
  podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego
  traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek
  zapłacić zamawiający.
 32. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
 33. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 34. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
  przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w
  określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
  wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Wykonawcy
  kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od
  wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.
 35. Należy przewidzieć cały przebieg dostaw i prac, a wszystkie utrudnienia wynikające z
  warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
 36. Zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego
  ustalonego na podstawie niniejszym ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną
  ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za
  wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
 37. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
  towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
  niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
  tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
  poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
  u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru /
  usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
  wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  12.Szczegółowy sposób rozliczenia określa umowa stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 38. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający w odniesieniu do wykonawców, którzy
  spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie
  następujących kryteriów:
  l.p. Opis kryteriów oceny Waga
  1 Cena 60%
  2 Czas usunięcia awarii 20%
  3 Okres gwarancji na wykonane roboty montażowe 20%
 39. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
  kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, z e 1% = 1 punkt.
 40. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 60%) zostanie
  obliczona wg następującego wzoru: C= (Cmin: Coferty) x 60 pkt, gdzie:
  C- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
  Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
  Coferty- oznacza cenę badanej oferty
  Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona
  przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym”.
 41. Punkty za kryterium „Czas usunięcia awarii” (waga 20%) – (Cza) – zostaną
  przyznane zgodnie z poniższym opisem:
  1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu na
  usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia (dotyczy także
  wymiany wadliwych urządzeń – elementów instalacji), podanego przez
  wykonawców. Zamawiający zastrzega, iż maksymalna ilość godzin na usunięcie
  awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii wynosi 120 godzin,
  a minimalny 12 godziny. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane
  wg poniższego wzoru:
  Cza = (Crsmin: Crsob) x 20 pkt, gdzie
  Cza – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Czas usunięcia awarii”
  Crsmin – oznacza najkrótszy czas usunięcia awarii spośród złożonych ofert
  Crsob – oznacza czas usunięcia awarii serwisu oferty badanej
  Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu
  Ofertowym. W przypadku niepodania przez Wykonawcę w Formularza Ofertowego
  czasu usunięcia awarii, zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny czas
  usunięcia awarii, tj. 120 godzin. Oferta zawierająca „Czas usunięcia awarii” dłuższy niż
  120 godzin zostanie uznana za niezgodną z zapytaniem i odrzucona.
 42. Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty montażowe” – (waga
  20%) – zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
  1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu
  gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji
  przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż
  minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy wg poniższego
  wzoru:
  Gwrm = (Gro: Grn) x 20 pkt, gdzie:
  Gwrm – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji na
  wykonane roboty montażowe”
  Gro – okres gwarancji oferty badanej
  Grn – najdłuższy okres gwarancji podany w ofertach
  Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu
  Ofertowym. . W przypadku niepodania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym
  okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
  gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca określi okres krótszy niż
  minimalny wymagany do zaoferowania okres (termin) gwarancji i rękojmi (tj. 36
  miesięcy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
 43. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za
  najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.
  przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
  Po = C + Cza + Gwrm , gdzie:
  Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,
  C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”,
  Cza – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas usunięcia awarii”
  Gwrm – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na
  wykonane roboty montażowe”
 44. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
  ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
  ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
 45. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
  wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  Inne informacje o zamówieniu
 46. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
  wymaganiom określonym w niniejszych ZO i została oceniona, jako najkorzystniejsza
  w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert.
 47. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
  przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
  postępowania.
 48. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 49. Termin związania oferta wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Bieg
  terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
  związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
  upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny
  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
 50. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 KC zastrzega prawo do:
  1) zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania,
  2) odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn,
  3) odwołania postępowania w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia
  wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą
  Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba, że podejmie decyzje o
  zwiększeniu tej kwoty), braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z
  zapytaniem ofertowym.
 51. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  Informacja RODO
 52. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Stanpol Sp. z o.o.
  Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
  NIP: 839-23-19-024
  tel. +48 59 848 29 60
  2) inspektorem ochrony danych osobowych jest STANPOL SP. Z O.O.
  mail: info@stanpol.net, tel. +48 59 848 29 60
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c
  RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Budowa
  demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu
  przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. – dla lokalizacja przy ul. Kołobrzeskiej
  46 w Białogardzie o mocy do 500 kW” prowadzonym w trybie zasady
  konkurencyjności w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności
  wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji,
  kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
  ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu
  wyznaczony przez wytyczne PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
  Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia publicznego;
  7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
  sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
  osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
  mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
  osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
  osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji
  Projektu
  Klauzula informacyjna dla osoby,
  której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu1
  1 Przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu, należy rozumieć m. in.
  personel Projektu, pracownika instytucji zaangażowanego we wdrażanie Programu, oferenta,
  wykonawcę/stronę umowy zawartej w sprawie realizacji zamówienia w ramach Projektu, w tym o roboty
 1. W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w ramach Projektu pn. „Budowa
  demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu
  przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. – dla lokalizacja przy ul. Kołobrzeskiej w
  Białogardzie o mocy do 500 kW”. na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru PO Rybactwo
  i Morze 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  reprezentowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 70, będący Instytucją Zarządzającą PO
  Rybactwo i Morze 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
 3. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny
  system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest
  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
 4. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
  możliwy pod adresem email: sekretariatBM@mgm.gov.pl Minister właściwy do
  spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał Inspektora Ochrony
  Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mgm.gov.pl.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
  2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane
  osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków
  prawnych ciążących na niej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z
  realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej
  wymienionych aktów prawnych:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 19
  dnia grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
  Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
  ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
  Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
  Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z
  dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
  uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  budowlane, dostawę lub świadczenie usług, członka personelu i/lub osobę reprezentującą
  oferenta/wykonawcę/stronę powyższych umów. 2 Niepotrzebne skreślić lub ewentualnie dopisać.
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
  2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
  służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
  przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
  zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję
  Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn.
  „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek zakładu
  przetwórstwa ryb Stanpol sp. z o.o. – dla lokalizacja przy ul. Kołobrzeskiej 46 w
  Białogardzie o mocy do 500 kW” w szczególności w celu potwierdzenia
  kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji,
  kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
  PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi
  realizującemu Projekt – jest STANPOL SP. Z O.O.
  (nazwa i adres Beneficjenta)
  Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane
  uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw
  gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
  Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także
  specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w
  ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji
  Zarządzającej lub Beneficjenta.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
  Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia PO
  Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
  W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
  również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo
  do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
  sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-
  22 RODO.
  Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
  danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
  podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 04/15/04/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2022r. do godz. 12:00