Słupsk / 04 /2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

„Budowa demonstracyjnej instalacji PV produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. – dla lokalizacji przy ul. Rogowskiego
w Białogardzie o mocy do 100 kW”

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski z siedzibą Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w ramach w/w postępowania, została złożona jako kompletna oraz otrzymała najwyższa ilość punktów w kryteriach cena 60%, okres gwarancji 20% i czas reakcji serwisu 20%.

II. Informacja o złożonych ofertach
Do dnia 25.04.2022r. do godz. 11:00 wpłynęły następujące oferty:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
1 Copernicus Pro Sp. z o.o. , Ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
2 FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk

III. Informacja o ocenie ofert
Do oceny zostały zakwalifikowane dwie oferty, które spełniały warunki udziału
w postepowaniu, zostały złożone w sposób prawidłowy oraz ich zakres był spójny z zakresem przedmiotu zamówienia.
Liczba punktów w kryteriach : Cena 60% Gwarancja 20% Czas reakcji serwisu 20%
Nr oferty Nazwa i adres Oferenta
1 Copernicus Pro Sp. z o.o. , Ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
2 FOTOWOLTAIKA Patryk Puchalski Wielichowo 29c, 76-200 Słupsk

IV. Informacja o ofertach odrzuconych
Nie odrzucono żadnej z ofert.
V. Informacja o zawarciu umowy
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia może być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania. Na decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje związane z wynikiem postępowania można uzyskać u Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie wraz z załącznikami oraz informacja o wyniku postępowania, zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 03/15/04/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upłynąl w dniu 25.04.2022r. do godz. 11:00