Słupsk 20 / 09 /2021

Zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamawiający:

STANPOL SP. Z O.O.

Aleja 3 Maja 44

76-200 SŁUPSK

W którego imieniu działa pełnomocnik

FOTON OZE Sp. z o.o.

Ul. Korfantego 4b/11

76-200 Słupsk

Nazwa postępowania:

„Budowa gruntowej demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O., lokalizowanej na działce nr 27/1 obręb 0004 w Białogardzie woj. zachodniopomorskie”
Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Stanpol Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: Aleja 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
NIP: 8392319024
tel. +48 59 848 29 60
Strona internetowa Zamawiającego/ Pełnomocnika: www.stanpol.net / foton-oze.pl
Adres e-mail Zamawiającego/ Pełnomocnika: piotr@stanpol.net / biuro@foton-oze.pl
Tel. Zamawiającego/ Pełnomocnika: 603 12 12 18 / 606426204
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje.
Podstawa prawna opracowania zapytania ofertowego:
1) Zasady wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 z dnia 16.09.2019r.
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), dalej „KC”.
3) Każdorazowo, gdy w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę.
b) „ZO” -należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami;
c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż gruntowej elektrowni (instalacji) fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, zlokalizowanej:
  Województwo: zachodniopomorskie
  Powiat: białogardzki
  Gmina: Białogard
  Miejscowość: Białogard
  Adres: ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard
  Działka nr 27/1 obręb 0004
  wraz z pracami towarzyszącymi związanymi z przygotowaniem działki gruntu pod instalacje.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej, w tym:
 • panele fotowoltaiczne o mocy jednostkowej nie mniejszej niż 450 W, o parametrach
  • tolerancja mocy +-5W ;
  • technologia monokrystaliczna PERC ;
  • multibusbary ;
  • klasa A ;
  • puszka łączeniowa IP68 ;
  • maksymalne napięcie pracy 1000V ;
  • wytrzymałość mechaniczna min. 5400Pa.
 • inwertery trójfazowe DC/AC,
 • optymalizatory mocy,
 • konstrukcja montażowa: dla lokalizacji nr 1 konstrukcja gruntowa wbijana, umożliwiająca montaż 4 paneli w poziomie;
 • ochronniki AC typ 1+2 ( dla każdego szeregu paneli),
 • ochronniki DC typ 1 (dla każdego falownika),
 • zabezpieczenie nadprądowe,
 • rozdzielnice 1000 V,
 • kabel AC miedziane do sieci,
 • kable solarne,
 • ogrodzenie systemowe w siatki metalowej na słupkach stalowych,
 • instalacja monitoringu pracy systemu fotowoltaicznego wraz ze stacją pogodową, systemem zarządzania energią oraz dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym zdalnym monitoring pracy instalacji;
 • inna infrastruktura towarzysząca konieczna do prawidłowego wykonania i eksploatacji instalacji.
  2) Przygotowanie gruntu pod montaż instalacji w zakresie:
 • prace ziemne, w tym wyrównanie gruntu poprzez zdjęcie 0,2 m ziemi i karczowanie zarośli na terenie działki 27/1 o powierzchni 8838 m2
 • wykonanie przepusty ziemnego dla celów odprowadzenia wód opadowych z terenu nieruchomości o długości 0,6 m i średnicy 1 m;
 • wykonanie utwardzonego wjazdu na teren nieruchomości płytami ażurowymi o wymiarach 3,0×1,5 m, o powierzchni do 70 m2, układanych na podsypce piaskowej.
  3) montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji,
  4) wykonanie badania termowizyjnego paneli oraz złączy MC4 po uruchomieniu instalacji oraz każdego roku w okresie trwania gwarancji,
  5) wykonanie pomiarów elektrycznych,
  6) obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji,
  a. obsługę system zarządzania energią i oprogramowania monitoringu pracy instalacji w okresie trwania gwarancji.
  7) Pozostałe wymogi i informacje związane z realizacją zamówienia:
  a. Zamawiający wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych spełniających obowiązujące europejskie normy IEC 61215(e.2), IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2.
  b. Oznakowanie instalacji oraz zabezpieczenie przepięciowe DC należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016. W przypadku, gdy długość przewodów przekracza 10 m, należy zdublować zabezpieczenia DC w pobliżu generatora PV. Prowadzenie instalacji DC do inwertera należy wykonać po trasach ustalonych z Inwestorem. Zaleca się prowadzenie okablowania w rurach ochronnych.
  c. Należy wykonać połączenia wyrównujące potencjały ram, konstrukcji i instalacji PV. Należy zapewnić galwaniczną ciągłość połączeń. Przewód uziemiający powinien być prowadzony równolegle do przewodów AC i DC i wpięty do szyny uziemiającej na poziomie gruntu.
  d. Przewiduje się konieczność wykonania przekopu na kabel, wykonanie wszelkich prac ziemnych jest po stronie wykonawcy. Po ich wykonaniu należy przywrócić grunt do stanu pierwotnego.
  e. Mycie paneli fotowoltaicznych wchodzących w skład instalacji w okresie trwania gwarancji 1 raz w roku, wodą demineralizowaną.
  f. Zamawiający informuje, że z uwagi na uzyskane dofinansowanie ilość modułów instalacji może ulec zmniejszeniu przy zastrzeżeniu, iż moc instalacji nie może ulec zmianie. W przypadku zmiany mocy instalacji poniżej lub powyżej 50 kWp, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią ZO.
  g. W przedmiotowym zamówieniu wymaga się zachowania minimalnych okresów gwarancji: – inwertery: 12 lat – optymalizatory mocy: 12 lat – panele fotowoltaiczne: 12 lat – zabezpieczenia AC i DC: 2 lata – konstrukcja: 10 lat.
  8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w:
 • projekt techniczny,
 • wzór umowy na roboty budowlano-montażowe,
 • przedmiar robót
  9) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie danych zawartych w ofercie, w szczególności na podstawie informacji wskazanych w projekcie technicznym oraz wzorze umowy.
  10) Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty montażowe (budowlane) całej instalacji wynosi 36 miesięcy. Warunki gwarancji dla urządzeń zostały wskazane w pkt. 3 – 7) ogłoszenia.
  11) W przypadku wskazania ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ZO oraz będą zgodne pod względem:
  a. gabarytów i konstrukcji (rodzaj, właściwości fizyczne),
  b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  c. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje),
  e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
  f. standardów emisyjnych,
  g. Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w ZO. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów muszą posiadać minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień , przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu.
  h. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.
  12) Wymieniony w ofercie sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi posiadać instrukcję obsługi oraz certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania.
  13) Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz robót budowlanych, instalacji.
  14) Elementy wyposażenia (urządzenia), materiały, o których mowa w pkt. 2 muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
  15) Założenia Zamawiające do co sposobu usytuowania instalacji zostały określone w projekcie technicznym i muszą być z nimi zgodne na etapie realizacji zamówienia.
  16) Nazwy i kody CPV:
  09332000-5 – instalacje słoneczne,
  45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne,
  45223810-7 Konstrukcje gotowe.
  17) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
  Termin realizacji zamówienia:
  Termin realizacji zamówienia – do 30.11.2021r. Jest to termin zakończenia wszystkich wykonanych prac budowlano-montażowych oraz instalatorskich. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które są powiązane z Zamawiającym (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
  1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  2) wiedza i doświadczenie: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia Zamawiający, żąda by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 zadania (kontrakty) odpowiadające swoim rodzajem dostawom wraz robotami budowlanymi stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały Wykonane. Przez „zadania odpowiadające rodzajem dostawom wraz robotami budowlanymi towarzyszącymi stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie zadania polegające na wykonaniu 3 zamówienia polegającego na budowie gruntowej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej nie mniejszej niż 30 kWp każda. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.
  3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
  4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
  5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający, żąda by Wykonawca wykazał, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej w prowadzoną działalnością gospodarczą o wartość sumy gwarancyjnej nie mniejszą niż 70% ceny ofertowej brutto. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów, złożonych przez Wykonawcę.
  6) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego technologia odpowiada wymagania określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów, złożonych przez Wykonawcę.
 3. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków działu w postępowaniu:
  1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia) innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
  3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia), pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy wraz z robotami budowanymi towarzyszącymi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
  5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia) podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże doświadczenie zawodowe o którym mowa w ZO,
  7) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (doświadczenie zawodowe i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
  a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
  d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  8) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć w oryginale wraz z ofertą
  Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
 4. Wykonawca składa formularz ofertowy ze wskazaniem ceny, terminu gwarancji oraz czasu reakcji serwisu oraz inne dokumenty wymagane w celu oceny oferty.
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania ofert pocztą elektroniczną skany poniższych dokumentów):
  1) formularz ofertowy – załącznik nr 1
  2) oświadczenie o braku powiązań – załącznikiem nr 2
  3) wykaz wykonanych instalacji – załącznikiem nr 3,
  4) karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń umożliwiające weryfikację parametrów technicznych (moduły fotowoltaiczne, inwertery, optymalizatory, konstrukcje montażowe, oprogramowania, system zarządzania energią),
  5) kopie obowiązującej policy OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
  6) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedstawionego przedmiaru robót.
 6. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, spięta, z numeracją stron, a każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 9. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 10. Oferta (formularz oferty), oświadczenia, o których mowa w ZO musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 11. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składnia ofert w sposób następujący:
  1) w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą firmy Wykonawcy opisana pn.
  „STANPOL Sp. z o.o. – Oferta w postępowaniu na: „Budowa gruntowej demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O., lokalizowanej na działce nr 27/1 obręb 0004 w Białogardzie woj. zachodniopomorskie”” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 29.09.2021r. do godz. 11:00.
  2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów,
  3) w przypadku złożenia oferty po upływie terminu na składnie ofert nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Wykonawcy.
 12. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz
  opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 14. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
  1) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego,
  2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty,
  3) przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie.
  4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
  5) w przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  6) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców, pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
  7) Oferta złożona w formie elektronicznej musi być podpisana certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.
  8) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:
  a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
  b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.
  Informacja o przesłankach do odrzucenia oferty
  Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
 15. Treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 16. Zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia.
 17. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie.
 18. Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego.
 19. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.
 20. Oferta została złożona przez podmiot, który nie wykaże braku podstaw do jego wykluczenia.
 21. Oferta została złożona po terminie wskazanym do składania ofert.
 22. Gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający.
 23. Wykonawca w ofercie przedstawi nieprawdziwe informacje.
  Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów
 24. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się nazwą postępowania.
 25. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu jest jawna i prowadzona w sposób pisemny.
 26. Odpowiedzi na zadawane pytania będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem wskazanym do składania ofert.
  Na pytania otrzymane po tym terminie nie będzie udzielana odpowiedź. Korespondencja prowadzona będzie pisemnie lub mailowo na adres Zamawiającego.
 27. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a oferentami po dniu złożenia oferty będzie prowadzona mailowo.
 28. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
  Aleksandra Junak tel. 606426204, email: ajunak@foton-oze.pl.
  Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika:
  FOTON – OZE Sp. z o.o.
  Ul. Korfantego 4b/11
  76-200 Słupsk
  w terminie do dnia 29.09.2021r. do godz. 11:00
  Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia.
  W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
  Opis sposobu obliczania ceny oferty
 29. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 K.C. Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia tj. ZO i udzielane odpowiedzi na zapytania. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy oraz kosztów z tym związanych. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót, należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.
 30. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 31. W związku z sytuacją określoną w ust.1 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Kosztami realizacji zamówienia będą w szczególności koszty (koszty te należy uwzględnić kosztach cen jednostkowych robót budowlanych):
  1) robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, posprzątania terenu, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,
  2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),
  3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,
  4) dostawy i serwisu urządzeń,
  5) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną, jeżeli występują,
  6) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,
  7) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do składowania materiałów budowlanych),
  8) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,
  9) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,
  10) wykonanie pełnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,
  11) koszty obsługi geodezyjnej,
  12) wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,
  13) koszty związane z odbiorami robót wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
  14) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, a także przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej,
  15) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót.
 32. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2020.106 ze zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
 33. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający.
 34. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
 35. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 36. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.
 37. Należy przewidzieć cały przebieg dostaw i prac, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
 38. Zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszym ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
 39. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 40. Szczegółowy sposób rozliczenia określa umowa stanowiąca załącznik do ogłoszenia.
  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 41. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający w odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: l.p. Opis kryteriów oceny Waga
  1 Cena 60%
  2 Czas usunięcia awarii 20%
  3 Okres gwarancji na wykonane roboty montażowe 20%
 42. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, z e 1% = 1 punkt.
 43. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 60%) zostanie obliczona wg następującego wzoru: C= (Cmin: Coferty) x 60 pkt, gdzie:
  C- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
  Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
  Coferty- oznacza cenę badanej oferty
  Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym”.
 44. Punkty za kryterium „Czas usunięcia awarii” (waga 20%) – (Cza) – zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
  1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia (dotyczy także wymiany wadliwych urządzeń – elementów instalacji), podanego przez
  wykonawców. Zamawiający zastrzega, iż maksymalna ilość godzin na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii wynosi 120 godzin, a minimalny 12 godziny. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane wg poniższego wzoru:
  Cza = (Crsmin: Crsob) x 20 pkt, gdzie
  Cza – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Czas usunięcia awarii”
  Crsmin – oznacza najkrótszy czas usunięcia awarii spośród złożonych ofert
  Crsob – oznacza czas usunięcia awarii serwisu oferty badanej
  Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu Ofertowym. W przypadku niepodania przez Wykonawcę w Formularza Ofertowego czasu usunięcia awarii, zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny czas usunięcia awarii, tj. 120 godzin. Oferta zawierająca „Czas usunięcia awarii” dłuższy niż 120 godzin zostanie uznana za niezgodną z zapytaniem i odrzucona.
 45. Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty montażowe” – (waga 20%) – zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
  1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy wg poniższego wzoru:
  Gwrm = (Gro: Grn) x 20 pkt, gdzie:
  Gwrm – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty montażowe”
  Gro – okres gwarancji oferty badanej
  Grn – najdłuższy okres gwarancji podany w ofertach
  Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu Ofertowym. . W przypadku niepodania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca określi okres krótszy niż minimalny wymagany do zaoferowania okres (termin) gwarancji i rękojmi (tj. 36 miesięcy), oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
 46. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
  Po = C + Cza + Gwrm , gdzie:
  Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,
  C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”,
  Cza – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas usunięcia awarii”
  Gwrm – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty montażowe”
 47. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
 48. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  Inne informacje o zamówieniu
 49. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych ZO i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert.
 50. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 51. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 52. Termin związania oferta wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
 53. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 KC zastrzega prawo do:
  1) zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania,
  2) odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn,
  3) odwołania postępowania w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba, że podejmie decyzje o zwiększeniu tej kwoty), braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
 54. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  Informacja RODO
 55. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Stanpol Sp. z o.o.
  Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
  NIP: 839-23-19-024
  tel. +48 59 848 29 60
  2) inspektorem ochrony danych osobowych jest STANPOL SP. Z O.O.
  mail: info@stanpol.net, tel. +48 59 848 29 60
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Budowa gruntowej demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O., lokalizowanej na działce nr 27/1 obręb 0004 w Białogardzie woj. zachodniopomorskie” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu wyznaczony przez wytyczne PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu
  Klauzula informacyjna dla osoby,
  której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu1
 1. W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w ramach Projektu pn. „Budowa gruntowej demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O., lokalizowanej na działce nr 27/1 obręb 0004 w Białogardzie woj. zachodniopomorskie” na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru PO Rybactwo i Morze 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 70, będący Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
 3. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
 4. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: sekretariatBM@mgm.gov.pl Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mgm.gov.pl.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 19 dnia grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
  1 Przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu, należy rozumieć m. in. personel Projektu, pracownika instytucji zaangażowanego we wdrażanie Programu, oferenta, wykonawcę/stronę umowy zawartej w sprawie realizacji zamówienia w ramach Projektu, w tym o roboty budowlane, dostawę lub świadczenie usług, członka personelu i/lub osobę reprezentującą oferenta/wykonawcę/stronę powyższych umów. 2 Niepotrzebne skreślić lub ewentualnie dopisać.
  dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa gruntowej demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O., lokalizowanej na działce nr 27/1 obręb 0004 w Białogardzie woj. zachodniopomorskie” w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt – jest STANPOL SP. Z O.O.
  (nazwa i adres Beneficjenta)
  Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
  Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
  W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
  Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu

–> INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ORAZ ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PORTALOGLOSZEN.ARIMR.GOV.PL POD NUMEREM OGŁOSZENIA 01/21/09/2021 LUB ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE PO WYSŁANIU PROŚBY NA ADRES POCZTY E-MAIL: PIOTR@STANPOL.NET