Słupsk 11 / 08 /2022

Zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
Zamawiający: STANPOL SP. Z O.O. , Al. 3 Maja 44, 76-200 SŁUPSK
W którego imieniu działa pełnomocnik FOTON OZE Sp. z o.o., Ul. Korfantego 4b/11, 76-200 Słupsk
Nazwa postępowania:
„Dostawa paneli fotowoltaicznych na potrzeby budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul.
Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”.

Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Stanpol Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
NIP: 8392319024
tel. +48 59 848 29 60
Strona internetowa Zamawiającego/ Pełnomocnika: www.stanpol.net / foton-oze.pl
Adres e-mail Zamawiającego/ Pełnomocnika: piotr@stanpol.net / biuro@foton-oze.pl
Tel. Zamawiającego/ Pełnomocnika: 603121218 / 606426204

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych
wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020,
Działanie 1.13 Innowacje.
Podstawa prawna opracowania zapytania ofertowego:
1) Zasady wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014
– 2020 z dnia 16.09.2019r.
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. Zm.), dalej „KC”.
3) Każdorazowo, gdy w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy,
złożyła ofertę lub zawarła umowę.
b) „ZO” -należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami;
c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z
uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze” 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zakup paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy jednostkowej od 450 Wp w
  ilości sztuk określonym w pkt. 2 oraz dostawa na adres ul. Kołobrzeska 46, 78-200
  Białogard (Działka nr 27/1 obręb 0004).
 2. Panele fotowoltaiczne mają charakteryzować się następującymi parametrami:
  • moc jednostkowa 450 W
  • ilość:
 • typ standard – 300 kWp ( technologia monokrystaliczna PERC) = 660 szt.
  Dane techniczne modułu fotowoltaicznego 450 W typ standard.
  PARAMETR TECHNICZNY WARTOŚĆ
  PROJEKTOWANA
  PARAMETR
  RÓWNOWAŻNOŚCI
  Moduł fotowoltaiczny 450 W technologia
  monokrystaliczna
  technologia
  monokrystaliczna
  Moc maksymalna Pmax[W] 450,00 450 – 455 W
  Napięcie obwodu
  otwartego Voc[V] 49,70 49,70 – 49,85
  Napięcie mocy
  maksymalnej Vmax [V] 41,52 41,52 – 41,82
  Prąd zwarcia Isc[A] 11,36 11,36 – 11,41
  Natężenie prądu mocy
  maks. Imax[A] 10,84 10,84 – 10,88
  Klasa stosowania [ – ] A A
  Wydajność [ % ] 20,20 minimum 20,2 %
  Współczynnik
  temperaturowy Isc
  α(Isc)
  [%/K] 0,044 zakres od 0,040 do 0,048
  Współczynnik
  temperaturowy Uoc
  β(Uoc)
  [%/K] -0,27 zakres od 0,24 do 0,30
  Współczynnik
  temperaturowy Pmax
  [%/K] -0,35 równy lub nie większy niż
  -0,35
  Ilość diod bypass [szt.] 3 minimum 3
  Stopień ochrony puszki
  przyłączeniowej – IP 68 IP 68
  Wymiary [mm] 2120 x 1052 x 35 maksymalne wymiary
  2332 x 1157 x 40
  Waga [ kg ] 24,5 nie więcej niż 25 kg
  Wytrzymałość na
  obciążenia statyczne [Pa] 5400 minimum 5400 Pa
  Złącza MC4.10 MC4.10
  Konektory 1200 mm Minimum 1200 mm
  Liczba ogniw 144 Minimum 144
 • typ bifacjal – 200 kWp (technologia bifacjal, monokrystaliczna PERC) = 440 szt.
  Dane techniczne modułu fotowoltaicznego 450 W – typ BIFACJAL
  PARAMETR TECHNICZNY WARTOŚĆ
  PROJEKTOWANA
  PARAMETR
  RÓWNOWAŻNOŚCI
  Moduł fotowoltaiczny 450 W technologia
  monokrystaliczna
  technologia
  monokrystaliczna
  Moc maksymalna Pmax[W] 450,00 450 – 455 W
  Napięcie obwodu
  otwartego Voc[V] 49,61 49,61 – 49,75
  Napięcie mocy
  maksymalnej Vmax [V] 41,21 41,21 – 41,52
  Prąd zwarcia Isc[A] 11,42 11,42 – 11,46
  Natężenie prądu mocy
  maks. Imax[A] 10,92 10,92 – 10,96
  Klasa stosowania [ – ] A A
  Wydajność [ % ] 20,20 minimum 20,2 %
  Współczynnik
  temperaturowy Isc
  α(Isc)
  [%/K] 0,044 zakres od 0,040 do 0,048
  Współczynnik
  temperaturowy Uoc
  β(Uoc)
  [%/K] -0,27 zakres od 0,24 do 0,30
  Współczynnik
  temperaturowy Pmax
  [%/K] -0,35 równy lub nie większy niż –
  -0,35
  Ilość diod bypass [szt.] 3 minimum 3
  Stopień ochrony puszki
  przyłączeniowej – IP 68 IP 68
  Wymiary [mm] 2117x 1052 x 35 maksymalne wymiary
  2330 x 1157 x 40
  Waga [ kg ] 27,3 nie więcej niż 28 kg
  Wytrzymałość na
  obciążenia statyczne [Pa] 5400 minimum 5400 Pa
  Złącza MC4.10 MC4.10
  Konektory 1200 mm Minimum 1200 mm
  Liczba ogniw 144 Minimum 144
  Współczynnik
  dwustronności 70% +/- 10% 70% +/- 10%
  • okres gwarancji producenta 12 lat na produkt
  • okres gwarancji producenta 25 lat na wydajność liniową.
  • moduły fotowoltaiczne muszą spełniać obowiązujące europejskie normy IEC 61215,
  IEC 61730, UL 61730, UL61215, IEC Ts 62941:2016.
 1. Dostarczone panele musi być fabrycznie nowe, posiadać kartę katalogową w języku
  polskim, gwarancję oraz certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające sprzęt do
  użytkowania na terenie naszego kraju.
 2. Dostarczone panele muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi,
  kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i
  prawnych.
 3. Nazwy i kody CPV:
  09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne.
  Termin realizacji zamówienia
  Dostawa paneli fotowoltaicznych musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
  Informacja o powiązania kapitałowych i osobowych
  W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które są powiązane z Zamawiającym
  (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
  Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
  (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
  wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 4. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 5. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 6. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
  pełnomocnika;
 7. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
  uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
  pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
  linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Oferenta załącznika nr 2
  do ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
  spełniania tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w
  postępowaniu dotyczące:
 8. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie
  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 9. wiedza i doświadczenie: Zamawiający wymaga aby Oferent był Autoryzowanym
  dystrybutorem marki paneli, które oferuje na rynek europejski.
 10. potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
  zakresie.
 11. osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
  warunku w tym zakresie.
 12. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
  warunku w tym zakresie.
 13. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
  przez Zamawiającego: Oferent jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego
  technologia odpowiada wymagania określonym przez Zamawiającego w opisie
  przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonej do
  dokumentacji kart katalogowych oferowanych produktów.
  Wymagania dotyczące sporządzenia oferty
 14. Oferent składa formularz ofertowy ze wskazaniem ceny oraz inne dokumenty wymagane
  w celu oceny oferty.
 15. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania
  ofert pocztą elektroniczną skany poniższych dokumentów):
 • formularz ofertowy – załącznik nr 1
 • oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznikiem nr 2
 • karty katalogowe producenta oferowanych urządzeń umożliwiające weryfikację
  parametrów technicznych.
 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
  oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
  odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i
  złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z
  tego tytułu względem Zamawiającego.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, spięta, z numeracją stron, a każdy
  dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 3. Oferta (formularz oferty), oświadczenia, o których mowa w ZO musi być podpisana lub
  zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
  Wykonawcy. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, oferta wraz z
  załącznikami musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym.
 4. Jeżeli Oferent zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane,
  informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty,
  oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o
  zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać
  również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące, iż informacje
  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 5. Jeżeli Oferent nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu
  ofertowym w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw
  wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
  wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający nie wzywa Oferenta do ich
  złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, a jego oferta zostaje odrzucona.
  Miejsce i termin złożenia oferty
 6. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składnia ofert tj. 19.08.2022r. Godz. 8:00
 7. Miejscem złożenia oferty jest biuro pełnomocnika:
  FOTON OZE Sp. z o.o., Ul. Korfantego 4b/11 ,76-200 Słupsk
  Lub biuro@foton-oze.pl
 8. Ofertę w formie papierowej składa się w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą firmy
  Oferenta opisana pn.
  „Dostawa paneli fotowoltaicznych na potrzeby budowy demonstracyjnej instalacji PV o
  mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z
  O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie” – nie otwierać przed
  terminem otwarcia ofert, tj. 11.08.2022r. do godz. 8:00.
 9. Oferta w formie elektronicznej musi być opatrzona tytułem maila:
  „Dostawa paneli fotowoltaicznych na potrzeby budowy demonstracyjnej instalacji PV o
  mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z
  O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie” – nie otwierać przed
  terminem otwarcia ofert, tj. 19.08.2022r. do godz. 8:00.
 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem
  powyższych wymogów, w przypadku złożenia oferty po upływie terminu na składnie
  ofert nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Oferentowi.
  Informacja o przesłankach do odrzucenia oferty
  Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
 11. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 12. Zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny
  ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia za
  wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty
  mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje
  realizację zamówienia.
 13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
  poprawienie omyłki w swojej ofercie.
 14. Oferent nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni
  wymaganą w wezwaniu Zamawiającego.
 15. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
  ofertowym.
 16. Oferta została złożona przez podmiot, który nie wykaże braku podstaw do jego
  wykluczenia.
 17. Oferta została złożona po terminie wskazanym do składania ofert.
 18. Oferent w ofercie przedstawi nieprawdziwe informacje.
  Kryteria oceny ofert
 19. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający w odniesieniu do wykonawców, którzy
  spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie
  następujących kryteriów: Cena 100 %.
 20. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
  oceny ofert, przyjmując zasadę, z e 1% = 1 punkt.
 21. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 100%) zostanie
  obliczona wg następującego wzoru: C= (Cmin: Coferty) x 100 pkt, gdzie:
  C- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
  Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
  Coferty- oznacza cenę badanej oferty
 22. Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez
  Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym”.
 23. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za
  najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
 24. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
  wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  Inne warunki realizacji zamówienia
 25. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia w niniejszym postępowaniu.
 26. Warunki płatności:
 • 20% wartości zamówienia w terminie: w dniu podpisania zamówienia,
 • 80% wartości zamówienia w dniu realizacji dostawy.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 2. Termin związania oferta wynosi 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  Informacja RODO
 4. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
  Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Stanpol Sp. z o.o.
  Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
  NIP: 839-23-19-024
  tel. +48 59 848 29 60
  inspektorem ochrony danych osobowych jest STANPOL SP. Z O.O.
  mail: info@stanpol.net, tel. +48 59 848 29 60
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa paneli
  fotowoltaicznych na potrzeby budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW
  produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O.
  zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie” prowadzonym w trybie
  zasady konkurencyjności w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności
  wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
  audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO
  Rybactwo i Morze 2014-2020.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu
  wyznaczony przez wytyczne PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
 8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
  dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia publicznego;
  a) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
  sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
  b) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących;
  c) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
  art. 18 ust. 2 RODO;
  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
  Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
  przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
  osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach
  realizacji Projektu
 1. W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w ramach Projektu pn. „Dostawa paneli
  fotowoltaicznych na potrzeby budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW
  produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O.
  zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”. na podstawie art. 13
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru PO Rybactwo i
  Morze 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  reprezentowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w
  Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 70, będący Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo i
  Morze 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
 3. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system
  teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister
  właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
 4. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
  możliwy pod adresem email: sekretariatBM@mgm.gov.pl Minister właściwy do spraw
  gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
  kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mgm.gov.pl.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
  lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe
  są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych
  ciążących na niej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wspomniane
  obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją PO Rybactwo
  i Morze 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów
  prawnych:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 19 dnia
  grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
  Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
  rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
  grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
  Rady (WE) nr 1081/2006,
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
  finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
  ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
  przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
  informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi
  i pośredniczącymi.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję
  Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn.
  „Dostawa paneli fotowoltaicznych na potrzeby budowy demonstracyjnej instalacji PV o
  mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z
  O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie” w szczególności w celu
  potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania,
  monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi
  realizującemu Projekt – jest STANPOL SP. Z O.O. (nazwa i adres Beneficjenta)
  Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane
  uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw
  gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
  Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także
  specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w
  ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji
  Zarządzającej lub Beneficjenta.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
  Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia PO
  Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
  W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
  również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo
  do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
  sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-
  22 RODO.
  Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
  danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
  podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 08/11/08/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2022r. do godz. 08:00