Słupsk 29 / 09 / 2020 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 1.13 Innowacje, o których mowa w art.26 i art. 44 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  pod tytułem Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie dla  Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

do Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard,

do Zakład Produkcyjny nr.2, ul. Rogowskiego 2, 78-200 Białogard

 PSTRĄG TĘCZOWY (Oncorhynchus mykiss)

1) Opis przedmiotu zamówienia :

 • Przewidywana ilość zamówienia około 3 000 kg
 • dokładna ilość zamówienia zostanie określona po otrzymaniu ofert cenowych w celu nie przekroczenia zakładanego budżetu finansowania
 • ryba świeża, odpita (min. 5 dni przed połowem nie powinna być karmiona), pełna, z dostawą na miejsce
 • ryba musi zawierać wszystkie cechy organoleptyczne ryby świeżej, bez uszkodzeń , lśniąca jasna skóra, jasno – czerwone skrzela, czyste otwarte oczy, różowe mięso, zapach charakterystyczny dla surowca świeżego danego gatunku, świeży, czysty, bez obcych zapachów
 • Waga ryby z głową w przedziale : 300 – 400 g
 • Zagwarantowana dostawa maksymalnie 25 godzin po połowie
 • poziom gęstości tkanki wysoki,
 • ryba z hodowli prowadzonej tak aby surowiec nie zawierał zieleni malachitowej, antybiotyków i innych niedozwolonych lekarstw weterynaryjnych, substancji szkodliwych, hormonów, dodatków i środków konserwujących, organizmów genetycznie zmodyfikowanych
 • po obróbce filetowania, filet bez przebarwień ze zwięzłą strukturą mięsa
 • oferty składać mogą wyłącznie podmioty posiadające doświadczenie w obrocie rybą i uprawnieniami przewidzianymi przepisami kraju oferenta i UE.
 • Dopuszcza się, możliwość składania częściowych ofert od potencjalnych dostawców

2) kryteria oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą oferowaną cenę za kg, jest to 100 % wagi oceny oferty

3) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i upływa w dniu 7 października 2020 roku

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( po złożeniu oferty, oferent będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań )

5) unieważnienie postępowania – zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta, numer weterynaryjny lub informacja o uprawnieniach obrotu rybą
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
 3. Cena za kilogram, wartość oferty netto oraz brutto,
 4. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
 5. Warunki płatności,
 6. Ważność oferty minimum 90dni

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie bądź też dostarczona osobiście zgodnie z adresem widniejącym w treści niniejszego zapytania.

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na portalu pod adresem internetowym :

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl  oraz https://www.stanpol.net