Słupsk 23 / 02 /2023

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na CIĄGNIK SIODŁOWY dla

Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

 1. Ciągnik siodłowy powinien spełniać co najmniej następujące wymagania (opis przedmiotu zamówienia): — Moc silnika od 2200Nm  do 2500Nm
  • Norma emisji spalin min. EURO VI
  • Automatyczna lub półautomatyczna skrzynia biegów
  • Instalacja paliwowa odporna na zimowe warunki klimatyczne w Polsce
  • Spojler kabiny otwierany z lewej strony umożliwiający obsługę agregatu chłodniczego naczepy
  • Zawieszenie tylne na 4 poduszkach
  • Zawieszenie kabiny pneumatyczne
  • Ogrzewanie postojowe
  • Tachograf cyfrowy
  • kabina dla 2 osobowej załogi  w transporcie długodystansowym, międzynarodowym
  • Koło zapasowe

2) kryteria oceny ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

 1. Cena – waga 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

 1. Cena : Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert podzielona przez cenę netto oferty ocenianej pomnożona 100pkt pomnożona 100%  ; np. 10.000 PLN neto / 12.000 PLN netto x 100 = 83,33 pkt

Oferta która uzyska sumę najwyższej ilości punktów spośród ofert złożonych do zapytania, będzie ofertą wygrywającą.

3) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i ustala się do dnia 5 marca 2023 roku włącznie.

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( przy składaniu oferty , oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o. )

5) unieważnienie postępowania – W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert   zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

7) sposób składania ofert : listownie lub osobiście na adres Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ; ewentualnie elektronicznie na adres poczty e-mail: office@stanpol.net , piotr@stanpol.net ,

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
 3. Cenę netto ,
 4. Okres udzielonej gwarancji
 5. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
 6. Warunki płatności,
 7. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o.
 8. Ważność oferty minimum 120dni

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.stanpol.net

Termin składania ofert upływa w dniu 05 marca 2023r.