Słupsk 27 / 09 /2021

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie dla

Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

do Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard,

ELEKTRYCZNY WÓZEK WIDŁOWY DLA  Zakładu Produkcyjnego nr.3 ,ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard

 1. Wózek  powinien spełniać co najmniej następujące wymagania (opis przedmiotu zamówienia):
 • Wózek  powinien spełniać co najmniej następujące wymagania (opis przedmiotu zamówienia):
 • Napęd elektryczny , ładowarka na wyposażeniu
 • Wysokość podnoszenia min.2700 mm max.3000mm
 • Budowa w celu bezpiecznego transportu i załadunku palet
 • Redukcja prędkości w trakcie jazdy przy pokonywaniu zakrętów
 • Funkcja niskiej prędkości jazdy
 • Długość wideł  w przedziale 1150 mm – 1250mm
 • Udźwig nominalny 1200 kg

2) kryteria oceny ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

 1. Cena – waga 80%
 2. długość udzielonej gwarancji – waga 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

 1. Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert podzielona przez cenę netto oferty ocenianej pomnożona 100pkt pomnożona 80%  ; np. 10.000 PLN neto / 12.000 PLN netto x 100pkt x 80% = 66,66 pkt
 2. Długość gwarancji : punkty = udzielona gwarancja z ocenianej oferty w miesiącach podzielona przez najdłuższą udzieloną gwarancję w miesiącach ze złożonych ofert) pomnożona 100pkt pomnożona 20%   np.: 12 m-cy / 18 m-cy x 100pkt x 20% = 13,33 pkt.

Oferta która uzyska sumę najwyższej ilości punktów obu kryteriów spośród ofert złożonych do zapytania, będzie ofertą wygrywającą.

3) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i ustala się do dnia 5 października 2021 roku włącznie.

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( przy składaniu oferty , oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o. )

5) unieważnienie postępowania – W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert   zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

7) sposób składania ofert : listownie lub osobiście na adres Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ; ewentualnie elektronicznie na adres poczty e-mail: office@stanpol.net , piotr@stanpol.net ,

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
 3. Cenę netto ,
 4. Okres udzielonej gwarancji
 5. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
 6. Warunki płatności,
 7. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o.
 8. Ważność oferty minimum 120dni

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.stanpol.net

Termin składania ofert upływa w dniu 05 października 2021r.