Słupsk 16 / 09 /2021

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie dla

Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

do Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard,

PRZEMYSŁOWEGO PORCJOMATU RYB – KRAJALNICA PORCJUJĄCA Z SORTOWNIKIEM WAGOWYM

1) Opis przedmiotu zamówienia / założenia :

 • Automatyczne krojenie na porcje ryb – na stałą wagę , na wielkość porcji oraz kombinacji wagi i wielkości porcji
 • Możliwość porcjowania produktów pod kątem 90° , 45° , 30°
 • Możliwość porcjowania produktów o długości nie mniejszej niż 600 mm
 • Możliwość porcjowania produktów o szerokości nie mniejszej niż 200 mm
 • Możliwość porcjowania produktów o grubości nie mniejszej niż 130 mm
 • Wydajność produkcyjna / prędkość krojenia nie mniej niż 30 filetów o długości do 600 mm na 1 minutę
 • Automatyczny odrzutnik porcji pierwszej i ostatniej
 • W przypadku możliwości podniesienia dokładności ciętych porcji – automatyczny system docisku produktu
 • Możliwość sortowania uzyskanych porcji z naważaniem do zadanej wagi końcowej
 • Panel sterowania z opcją obsługi – język polski
 • Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej maszyny
 • Wykonanie z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością (dokumentacja w tym zakresie musi być dołączona do dostarczanej maszyny / urządzenia)
 • Stal wykorzystana do budowy maszyny wyłącznie nierdzewna, kwasoodporna
 • Konstrukcja maszyny łatwa w myciu i dezynfekcji
 • Konstrukcja maszyny dostosowana do pracy w mokrym środowisku oraz mycia bez konieczności zakładania dodatkowych osłon
 • Wszelkie dodatkowe komponenty / urządzenia podnoszące funkcjonalność maszyny będą dodatkowym atutem przy ocenie oferty
 • Atest , certyfikat CE – zgodnie z dyrektywą Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy związane z oznakowaniem CE)
 • dopuszczone są odstępstwa od zawartych w założeniach parametrów pod warunkiem spełnienia podstawowej funkcjonalności tzn. automatycznego krojenia /porcjowania ryb, sortowania uzyskanych porcji oraz minimów wydajności produkcyjnej – w związku z udoskonaleniami lub innowacyjnymi rozwiązaniami które podnoszą właściwości użytkowe maszyny / urządzenia.

2) kryteria oceny ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

 1. Cena – waga 80%
 2. długość udzielonej gwarancji – waga 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

 1. Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert podzielona przez cenę netto oferty ocenianej pomnożona 100pkt pomnożona 80%  ; np. 10.000 PLN neto / 12.000 PLN netto x 100pkt x 80% = 66,66 pkt
 2. Długość gwarancji : punkty = udzielona gwarancja z ocenianej oferty w miesiącach podzielona przez najdłuższą udzieloną gwarancję w miesiącach ze złożonych ofert) pomnożona 100pkt pomnożona 20%   np.: 12 m-cy / 18 m-cy x 100pkt x 20% = 13,33 pkt.

Oferta która uzyska sumę najwyższej ilości punktów obu kryteriów spośród ofert złożonych do zapytania, będzie ofertą wygrywającą.

3) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i ustala się do dnia 25 września 2021 roku włącznie.

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( przy składaniu oferty , oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o. )

5) unieważnienie postępowania – zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

7) sposób składania ofert : listownie lub osobiście na adres Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ; ewentualnie elektronicznie na adres poczty e-mail: office@stanpol.net , piotr@stanpol.net ,

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
 3. Cenę netto ,
 4. Okres udzielonej gwarancji
 5. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
 6. Warunki płatności,
 7. Ważność oferty minimum 90dni

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie bądź też dostarczona osobiście zgodnie z adresem widniejącym w treści niniejszego zapytania.

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net