Słupsk 10 / 08 /2021

W związku z realizacją operacji w ramach Programu Operacyjnego : „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wsparcie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, o którym mowa w art. 69 rozporządzenia nr 508/2014 pod tytułem „Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów przetwórstwa rybnego Stanpol Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych i wydajnych maszyn i urządzeń oraz środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego w celu udoskonalenia procesów przetwórstwa rybnego oraz pełniejszego i efektywniejszego wykorzystywania zasobów i surowców”  

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie dla

Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

do Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard,

 KRAJALNICA PORCJUJĄCA

1) Opis przedmiotu zamówienia / założenia :

 • Automatyczne krojenie na porcje ryb – na stałą wagę , na wielkość porcji oraz kombinacji wagi i wielkości porcji
 • Możliwość porcjowania produktów pod kątem 90° , 45° , 30°
 • Możliwość porcjowania produktów o długości nie mniejszej niż 600 mm
 • Możliwość porcjowania produktów o szerokości nie mniejszej niż 200 mm
 • Możliwość porcjowania produktów o grubości nie mniejszej niż 130 mm
 • Wydajność produkcyjna / prędkość krojenia nie mniej niż 30 filetów o długości do 600 mm na 1 minutę
 • Panel sterowania z opcją obsługi – język polski
 • Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej maszyny
 • Wykonanie z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością (dokumentacja w tym zakresie musi być dołączona do dostarczanej maszyny / urządzenia)
 • Stal wykorzystana do budowy maszyny wyłącznie nierdzewna, kwasoodporna
 • Konstrukcja maszyny łatwa w myciu i dezynfekcji
 • Konstrukcja maszyny dostosowana do pracy w mokrym środowisku oraz mycia bez konieczności zakładania dodatkowych osłon
 • Wszelkie dodatkowe komponenty / urządzenia podnoszące funkcjonalność maszyny będą dodatkowym atutem przy ocenie oferty
 • Atest , certyfikat CE – zgodnie z dyrektywą Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy związane z oznakowaniem CE)
 • dopuszczone są odstępstwa od zawartych w założeniach parametrów pod warunkiem spełnienia podstawowej funkcjonalności tzn. automatycznego krojenia /porcjowania ryb oraz minimów wydajności produkcyjnej w związku z udoskonaleniami lub innowacyjnymi rozwiązaniami które podnoszą właściwości użytkowe maszyny / urządzenia.

2) kryteria oceny ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

 1. Cena – waga 80%
 2. długość udzielonej gwarancji – waga 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

 1. Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert podzielona przez cenę netto oferty ocenianej pomnożona 100pkt pomnożona 80%  ; np. 10.000 PLN neto / 12.000 PLN netto x 100pkt x 80% = 66,66 pkt
 2. Długość gwarancji : punkty = udzielona gwarancja z ocenianej oferty w miesiącach podzielona przez najdłuższą udzieloną gwarancję w miesiącach ze złożonych ofert) pomnożona 100pkt pomnożona 20%   np.: 12 m-cy / 18 m-cy x 100pkt x 20% = 13,33 pkt.

Oferta która uzyska sumę najwyższej ilości punktów obu kryteriów spośród ofert złożonych do zapytania, będzie ofertą wygrywającą.

3) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i ustala się do dnia 18 sierpnia 2020 roku włącznie.

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( po złożeniu oferty, oferent będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań )

5) unieważnienie postępowania – zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

7) sposób składania ofert : listownie lub osobiście na adres Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ; ewentualnie elektronicznie na adres poczty e-mail: office@stanpol.net dw. piotr@stanpol.net ,

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
 3. Cenę netto ,
 4. Okres udzielonej gwarancji
 5. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
 6. Warunki płatności,
 7. Ważność oferty minimum 90dni

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie bądź też dostarczona osobiście zgodnie z adresem widniejącym w treści niniejszego zapytania.

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na portalu pod adresem internetowym :

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl  oraz https://www.stanpol.net

  Informacja RODO    1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stanpol Sp. z o.o. z siedzibą przy alei 3-Maja 44, 76-200 Słupsk. NIP: 839-23-19-024 tel. 59 843 18 67 email: office@stanpol.net Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu wyznaczony przez wytyczne PO Rybactwo i Morze 2014-2020.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu   1. W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w ramach Projektu pn. „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż: Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru PO Rybactwo i Morze 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 70, będący Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).  Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.   Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: sekretariatBM@mgm.gov.pl Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mgm.gov.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych: – Rozporządzenia       Parlamentu    Europejskiego i Rady (UE)     nr 1303/2013 z 19 dnia  grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, – Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, – Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi – Stanpol Sp. z o.o. z siedzibą przy alei 3-Maja 44, 76-200 Słupsk. Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.