Słupsk 07 / 03 /2023

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na SYSTEM TRANSPOTU WEWNĘTRZNEGO – dla Stanpol Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny nr.2, ul. Rogowskiego 2, 78-200 Białogard ,

ZAŁOŻENIA I SKŁADOWE :

 1. Przenośnik rybich tusz ze stanowiskiem odhodowania i odgławiania

– składająca się z przenośników surowca (tusze) , oraz odpadów (głowy)

– stanowisko odlodowania z pneumatycznym na siłownikch systemem wysypywania

– stanowisko odgławiania ze zsypami na przenośniki tusz i głów

– taśma intralox

– napęd elektrobębnowy

– stanowiska do odgławiania wyposażone w deski do krojenia

– płynna regulacja prędkości taśm

– konstrukcja ze stali kwasoodpornej oraz pozwalająca na swobodne mycie i dezynfekcję

 • Przenośnik ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (odpad rybny) z filetowania

– taśma intralox, napęd elektrobęben

– płynna regulacja prędkości taśm

– konstrukcja ze stali kwasoodpornej oraz pozwalająca na swobodne mycie i dezynfekcję,

 • Przenośnik ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z trymowania                                                                

             – taśma intralox, napęd elektrobęben

– płynna regulacja prędkości taśm

– konstrukcja ze stali kwasoodpornej oraz pozwalająca na swobodne mycie i dezynfekcję,

 • Przenośnik, transporter rolkowy (grawitacyjny) 90 st. Wraz ze stanowiskiem bandowania

–  transport styrobosków ze świeżym produktami rybnymi po zalodowaniu do detektora metali

– konstrukcja ze stali kwasoodpornej oraz pozwalająca na swobodne mycie i dezynfekcji         

2) kryteria oceny ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

 1. Cena – waga 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

 1. Cena : Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert podzielona przez cenę netto oferty ocenianej pomnożona 100pkt pomnożona 100%  ; np. 10.000 PLN neto / 12.000 PLN netto x 100 = 83,33 pkt

Oferta która uzyska sumę najwyższej ilości punktów spośród ofert złożonych do zapytania, będzie ofertą wygrywającą.

3) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i ustala się do dnia 18 marca 2023 roku włącznie.

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( przy składaniu oferty , oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o. )

5) unieważnienie postępowania – W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert   zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

7) sposób składania ofert : listownie lub osobiście na adres Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ; ewentualnie elektronicznie na adres poczty e-mail: office@stanpol.net , piotr@stanpol.net ,

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
 3. Cenę netto ,
 4. Okres udzielonej gwarancji
 5. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
 6. Warunki płatności,
 7. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o.
 8. Ważność oferty minimum 120dni

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 02/07/03/2023) www.stanpol.net

Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2023r.