Słupsk 07 / 03 /2023

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na URZĄDZENIE TRANSPOTU WEWNĘTRZNEGOSTANOWISKO WYSYPYWANIA, ODLODOWANIA I PRZEKAZANIA NA LINIĘ OBRÓBCZĄ TUSZ RYB dla

Stanpol Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard ,

STANOWISKO WYSYPYWANIA, ODLODOWANIA I PRZEKAZANIA NA LINIĘ OBRÓBCZĄ TUSZ RYB

– stanowisko odlodowania z systemem wysypywania lub innego typu transportem ryb do stanowiska odgławiania

– pożądana konstrukcja ze stali kwasoodpornej oraz pozwalająca na swobodne mycie i dezynfekcję

2) kryteria oceny ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

  1. Cena – waga 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

  1. Cena : Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert podzielona przez cenę netto oferty ocenianej pomnożona 100pkt pomnożona 100%  ; np. 10.000 PLN neto / 12.000 PLN netto x 100 = 83,33 pkt

Oferta która uzyska sumę najwyższej ilości punktów spośród ofert złożonych do zapytania, będzie ofertą wygrywającą.

3) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i ustala się do dnia 18 marca 2023 roku włącznie.

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( przy składaniu oferty , oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o. )

5) unieważnienie postępowania – W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert   zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

7) sposób składania ofert : listownie lub osobiście na adres Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ; ewentualnie elektronicznie na adres poczty e-mail: office@stanpol.net , piotr@stanpol.net ,

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  1. Nazwę i adres oferenta,
  2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
  3. Cenę netto ,
  4. Okres udzielonej gwarancji
  5. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
  6. Warunki płatności,
  7. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o.
  8. Ważność oferty minimum 120dni

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.stanpol.net

Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2023r.