Słupsk 18 / 11 /2021

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie dla

Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

do Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na Zakup zintegrowanego systemu RCP – rejestracji czasu pracy oraz rozliczeń pracy w centrach kosztowych zakładów produkcyjnych Stanpol Sp. z o.o. zlokalizowanego w Zakładzie Produkcyjnym nr.3 w Białogardzie ,

ZAKUP SYSTEMU MES (manufacturing execution system) zarządzania przetwórstwem ryb – monitorowania i kontroli produktywności linii produkcyjnej dla zakładu Produkcyjnego nr.3 w Białogardzie

A – Przedmiotem zamówienia pierwszej składowej sytemu – będą elementy oraz wagi statyczne  :

A1.1 ) TERMINAL WAGOWY – sztuk 10

 • Obudowa nierdzewna w stopniu ochrony minimum IP 67
 • Panel dotykowy umożliwiający dotyk w rękawicach oraz działanie w trudnych warunkach otoczenia
 • Ilość działek legalizacyjnych 6000e
 • System operacyjny Windows 10 Pro
 • Klasa dokładności OIML – III
 • Możliwość włączenia w system ważący / podłączenia do sieci Ethernet
 • Wyposażony w minimum 1 gniado USB
 • Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej RAM – 8GB
 • Wbudowana pamięć danych
 • podłączanie do wag tensometrycznych
 • zasilanie 230V

A1.2 ) TERMINAL WAGOWY – sztuk 1

 • Parametry wspólne jak do terminali z punktu 1, a dodatkowo :
 • Dodatkowy moduł wagowy na dwie platformy wagowe zamontowany w ww. terminalu do obsługi wagi dwuplatformowej.

A1.3 ) WAGA W WYKONANIU NIERDZEWNYM – sztuk 5

 • Waga dwuzakresowa o obciążeniu maksymalnym 6kg / 15kg
 • Obciążenie minimalne 40g / 100g
 • Precyzja odczytu  (działka legalizacyjna – e ) 2g / 5g
 • Platforma wagowa z szalką o wymiarach około 410 mm x 410 mm
 • Wyposażona w terminal, miernik / panel dotykowy z systemem Windows 10 PRO
 • Minimalna wielkość pamięci wewnętrznej RAM – 8GB
 • Wbudowana pamięć danych
 • Panel dotykowy umożliwiający dotyk w rękawicach oraz działanie w trudnych warunkach otoczenia
 • Wykonanie stal nierdzewna w stopniu ochrony minimum IP 67
 • Przygotowana do ważeni w warunkach przemysłowych
 • Możliwość włączenia w system ważący / podłączenia do sieci Ethernet
 • Zasilanie 230V

A1.4 ) WAGA W WYKONANIU NIERDZEWNYM – sztuk 2

 • Waga dwuzakresowa o obciążeniu maksymalnym 30 kg / 60 kg
 • Obciążenie minimalne 200 g / 400g
 • Precyzja odczytu (działka legalizacyjna – e ) 10 g / 20 g
 • Platforma wagowa z szalką o wymiarach około 400 mm x 600 mm
 • Pozostałe parametry wspólne jak do wag z punktu 3

A1.5 ) WAGA W WYKONANIU NIERDZEWNYM – sztuk 2

 • Waga o obciążeniu maksymalnym 1500 kg
 • Obciążenie minimalne 10 kg
 • Precyzja odczytu (działka legalizacyjna – e ) 500 g
 • Platforma wagowa najazdowa z szalką o wymiarach około 1200 mm x 1500 mm
 • Pozostałe parametry wspólne jak do wag z punktu 3

A1.6 ) LEGALIZACJA 7 SZTUK WAG JEDNO CZUJNIKOWYCH

A1.7 ) LEGALIZACJA 2 SZTUK WAG WIELOCZUJNIKOWYCH

A1.8 ) DOSTAWA WRAZ Z URUCHOMIENIEM WE WSKAZANYCH PUNKTACH ZAKŁADU

B – Przedmiotem zamówienia drugiej składowej sytemu – waga dynamiczna  :

B 1 ) WAGA DYNAMICZNA W WYKONANIU NIERDZEWNYM – sztuk 1

 • Waga dynamiczna przelotowa
 • Wyświetlacz kolorowy , z oprogramowaniem w języku polskim
 • Nieprzerwane ważenie masy (wagi) ryb na zmianie roboczej lub partii produkcyjnej
 • Ważenie bez konieczności ustalania przerw między produktami
 • Zdolność ważenia min. 2000 kg ryb / 1h przy założeniu min. 24 filety a’1 kg / 1min
 • Precyzja ważenia ok. + / – 2%
 • Minimalna waga pojedynczo ważonego produktu – 0,300 kg
 • Szerokość taśmy transportującej min. 400mm
 • Wykonanie ze stali nierdzewnej, w stopniu ochrony min. IP 67
 • Przyłącze ethernet
 • Konstrukcja umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję oraz utrzymanie na wysokim poziomie higienicznym

C – Przedmiotem zamówienia trzeciej składowej sytemu – oprogramowanie   :

C 1 ) OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZANIA PRZETWÓRSTWEM RYB –

 •  monitorowanie i kontrola produktywności linii produkcyjnej
 • Pobieranie danych z terminali, wag , kolektorów
 • Rozliczanie produkcyjne przetwarzanej partii produktu
 • Bieżące w systemie, raportowanie o wydajności i wielkości przerobu linii produkcyjnej
 • Systemowe podążanie za partią produktu od przyjęcia surowca, przez przerób, do pakowania
 • Moduł umieszczony w systemie ERP Comarch XL lub z nim kompatybilny.

D – Przedmiotem zamówienia czwartej składowej sytemu – terminale mobilne  :

D 1 ) TERMINALE MOBILNE – SZTUK 4

 •  Terminal kodów kreskowych, kompletny ze stacją dokującą, zasilaczem, baterią.
 • Kolorowy wyświetlacz około 4,3” min. 800×480 pikseli
 • Pamięć wewnętrzna RAM min. – 4Gb
 • Pamięć podręczna min. 32 Gb
 • Procesor min. ośmiordzeniowy, min. 2.2 GHz
 • Obudowa odporna na upadki, wodę, pył
 • Daleki zasięg odczytu
 • Łączność Wi-Fi

E – Przedmiotem zamówienia piątej składowej sytemu – drukarki etykiet  :

E 1 ) DRUKARKI ETYKIET – SZTUK 2 z opcją na 3 sztuki

 •  2 do 3 sztuk przemysłowa drukarka etykiet
 • Rozdzielczość 300 dpi
 • Rodzaj wydruku termiczny / termotransferowy
 • Maksymalna szerokość druku – nie mniej niż 100mm
 • Szybkość wydruku – nie mniej niż 200 mm / s
 • Czujnik przerw między etykietami
 • Pamięć nieulotna 16MB
 • Przyłącze min. Ethernet , USB, RS232C
 • Wbudowany zasilacz

F – Przedmiotem zamówienia szóstej składowej sytemu – mobilne stanowiska wagowe  :

F 1 ) MOBILNE STANOWISKA WAGOWE – SZTUK 4  

 •  Stanowiska umożliwiające instalację wagi
 • Wielkość szalki wagi która zostanie umieszczona na stanowisku 410 x 410 mm
 • Wysięgnik do zainstalowania terminala wagowego
 • Wysokość regulowana min. 800 mm
 • Całość w wykonaniu ze stali nierdzewnej

G – Przedmiotem zamówienia siódmej składowej sytemu – okablowanie strukturalne  :

G 1 ) OKABLOWANIE STRUKTURALNE   

 •  Okablowanie łączące stanowiska terminali i wag oraz drukarek z serwerem
 • Kable muszą być odporne na trudne warunki eksploatacyjne oraz pole elektromagnetyczne
 • Wykonanie około 20 przyłączy sieciowych zakończonych w serwerowni
 • Okablowanie prowadzone po międzystropiu, zejścia naścienne oraz sufitowe
 • Długość powierzchni zakładu prod. ok.70m , szerokość ok. 60m, wysokość 4m

Dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert, tzn. oferent może złożyć ofertę na wszystkie A,B,C,D,E,F,G składowe systemu lub na pojedyncze A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub kombinacje składowych.

Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla pojedynczych składowych systemu, co oznacza ,że oferent może otrzymać zamówienie wyłącznie na składową systemu na którą złożył w ocenie najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu ofertowym.

2) kryteria oceny ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

 1. Cena – waga 80%
 2. długość udzielonej gwarancji – waga 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

 1. Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert podzielona przez cenę netto oferty ocenianej pomnożona 100pkt pomnożona 80%  ; np. 10.000 PLN neto / 12.000 PLN netto x 100pkt x 80% = 66,66 pkt
 2. Długość gwarancji : punkty = udzielona gwarancja z ocenianej oferty w miesiącach podzielona przez najdłuższą udzieloną gwarancję w miesiącach ze złożonych ofert) pomnożona 100pkt pomnożona 20%   np.: 12 m-cy / 18 m-cy x 100pkt x 20% = 13,33 pkt.

Oferta która uzyska sumę najwyższej ilości punktów obu kryteriów spośród ofert złożonych do składowej systemu A / B / C / D / E / F / G z zapytania, będzie ofertą wygrywającą.

3) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i ustala się do dnia 26 listopada 2021 roku włącznie.

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( przy składaniu oferty , oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o. )

5) unieważnienie postępowania – W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert   zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie unieważnione, sytuacja ta nie dotyczy przypadku po upublicznieniu niniejszego zapytania na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl i nie złożeniu co najmniej jednej oferty, wówczas zamówienie może zostać złożone podmiotowi wyłonionemu w wyniku rozeznania rynku przez zamawiającego.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a

wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

7) sposób składania ofert : listownie lub osobiście na adres Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ; 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
 3. Cenę netto ,
 4. Okres udzielonej gwarancji
 5. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
 6. Warunki płatności, (w przypadku ofert w walutach obcych – płatność w PLN)
 7. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o.
 8. Ważność oferty minimum 60dni

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało opublikowane na portalu ogłoszeń www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na stronie www.stanpol.net

Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2021r.