Słupsk 06 / 06 /2022

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach Programu Operacyjnego : „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wsparcie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, o którym mowa w art. 69 rozporządzenia nr 508/2014 pod tytułem „Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów przetwórstwa rybnego Stanpol Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych i wydajnych maszyn i urządzeń oraz środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego w celu udoskonalenia procesów przetwórstwa rybnego oraz pełniejszego i efektywniejszego wykorzystywania zasobów i surowców”

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie dla

Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

ZAKUP SYSTEMU / NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO ANALITYKI BIZNESOWEJ „ BUSINESS INTELLIGENCE” dla przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem ryb

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  :

Celem zakupu systemu / narzędzia informatycznego analityki biznesowej jest podniesienie konkurencyjności poprzez poprawę wyników firmy wraz z eliminacją potencjalnych zagrożeń.

System / narzędzie powinien generować dane w celu wyciągania wniosków z analizy danych przeprowadzonej z pomocą narzędzi Business Intelligence. 

System / narzędzie powinno umożliwiać zaawansowaną eksploracje danych, odnajdywać korelacje pomiędzy konkretnymi zjawiskami w firmie przetwórstwa rybnego, co finalnie przekładać się powinno na wspieranie podejmowania lepszych decyzji, efektywniejsze planowanie i zarządzanie oraz zapewnienie pełnego wglądu w sytuację firmy, które pomogą w osiągnięciu zadowalających efektów biznesowych.

 1. ZAŁOŻENIA :

— tworzenie raportów dostępnych w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujących wszystkie procesy zachodzące w firmie

— dodatkowym atutem będą predefiniowane analizy

— monitoring całości procesów przetwarzania danych w celu zapewnienia prawidłowości i aktualności danych

— możliwość pobierania i przetwarzania danych z wdrożonego w Stanpol systemu „Comarch ERP XL” będzie dodatkowym atutem

2) kryteria oceny ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

 1. Cena – waga 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

 1. Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert podzielona przez cenę netto oferty ocenianej pomnożona 100pkt pomnożona 100%  ; np. 10.000 PLN neto / 12.000 PLN netto x 100pkt x 100% = 83,33 pkt

Oferta która uzyska sumę najwyższej ilości punktów spośród ofert złożonych, będzie ofertą wygrywającą.

3) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i ustala się do dnia 21 czerwca 2022 roku włącznie.

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( przy składaniu oferty , oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o. )

5) unieważnienie postępowania – W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert   zgodnych z zapytaniem ofertowym opublikowanym na stronie internetowej www.stanpol.net postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a

wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

7) sposób składania ofert : listownie lub osobiście na adres Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ; 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
 3. Cenę netto / brutto
 4. Okres udzielonej gwarancji
 5. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
 6. Warunki płatności, (w przypadku ofert w walutach obcych – płatność w PLN)
 7. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o. wymagane będą od podmiotu które zostanie wybrane do realizacji zadania
 8. Ważność oferty minimum 60dni

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie www.stanpol.net

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2022r.