Słupsk 18 / 03 /2022

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie dla
Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,
do Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard,

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na Zakup zintegrowanego systemu RCP – rejestracji czasu pracy oraz rozliczeń pracy w centrach kosztowych zakładów produkcyjnych Stanpol Sp. z o.o. zlokalizowanego w Zakładzie Produkcyjnym nr.3 w Białogardzie ,

 1. Przedmiot zamówienia

A – Przedmiotem zamówienia pierwszej składowej sytemu jest – oprogramowanie do systemu rejestracji czasu pracy oraz rozliczania pracy w centrach kosztowych  :

Założenia :

 • System wraz z rozwiązaniami logicznymi rejestracji zdarzeń rejestracji i rozliczania czasu pracy wraz z kontrolą dostępu –  26 przejść
 • Licencje oprogramowania do obsługi do 250 pracowników – dla 4 stanowisk obsługi do pracy równoczesnej
 • Licencja serwerowa do obsługi do 250 pracowników wraz z kluczem sprzętowym na potrzeby integracji systemu RCP z Comarch XL – dla 1 serwera

B – Przedmiotem zamówienia drugiej składowej sytemu jest – wyposażenie sprzętowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu rejestracji czasu pracy oraz rozliczania pracy w centrach kosztowych  :

 • Bramki obrotowe rejestrujące wejście / wyjście pracowników wraz z funkcją blokady wejść dla osób nieuprawnionych – 5 sztuk w tym 4 sztuki obrotowe z trzema ramionami oraz jedna sztuka bramki uchylnej z blokadą elektromagnetyczną
 • Moduły kontrolerów wraz z czytnikami kontroli dostępu kart i opasek RFID w standardzie MIFARE  w obudowie odpornej na warunki przemysłowe zakładu produkcyjnego –  dla 26 przejść dwustronnych , w tym 5 przejść z czytnikami wyposażonymi w klawisze funkcyjne
 • Urządzenia i wyposażenie umożliwiające otwarcie awaryjne przejść w razie zaniku napięcia energii elektrycznej oraz alarmu do ewakuacji –  26 przejść
 • Zwory elektromagnetyczne z zestawami montażowymi  o udźwigu / sile w przedziale 250 / 300 kg oraz terminalami dostępowymi  w standardzie MIFARE – dla 21 drzwi
 • Karty opaski RFID w standardzie MIFARE – w ilości 140 sztuk
 • Czytnik do programowania kart / opasek RFID – sztuk 1
 • Instalacja , konfiguracja, wdrożenie oraz szkolenie użytkowników systemu (kompleksowa dotyczy obu składowych przedmiotu zamówienia) 

Termin realizacji przedmiotów zamówienia do 27/05/2022

Dopuszcza się możliwość składania częściowych ofert, tzn. oferent może złożyć ofertę na wszystkie A,B składowe systemu lub na pojedynczą składową zamówienia A lub B.

Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla pojedynczych składowych systemu, co oznacza ,że oferent może otrzymać zamówienie wyłącznie na składową systemu na którą złożył w ocenie najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu konkurencyjnego wyboru dostawców.

2) kryteria oceny ofertyWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:

 1. Cena – waga 80%
 2. Długość udzielonej gwarancji – waga 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium :

 1. Cena : punkty = najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert podzielona przez cenę netto oferty ocenianej pomnożona 100pkt pomnożona 80%  ; np. 10.000 PLN neto / 12.000 PLN netto x 100pkt x 80% = 66,66 pkt
 2. Długość gwarancji : punkty = udzielona gwarancja z ocenianej oferty w miesiącach podzielona przez najdłuższą udzieloną gwarancję w miesiącach ze złożonych ofert) pomnożona 100pkt pomnożona 20%   np.: 12 m-cy / 18 m-cy x 100pkt x 20% = 13,33 pkt.

Oferta która uzyska sumę najwyższej ilości punktów obu kryteriów spośród ofert złożonych do składowej systemu A / B z zapytania, będzie ofertą wygrywającą.

 • termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego i ustala się do dnia 25 marca 2022 roku do godziny 18:00 włącznie.

4) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( przy składaniu oferty , oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o. )

5) unieważnienie postępowania – W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert   zgodnych z zapytaniem ofertowym postępowanie zostanie unieważnione, sytuacja ta nie dotyczy przypadku po upublicznieniu niniejszego zapytania na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl i nie złożeniu co najmniej jednej oferty, wówczas zamówienie może zostać złożone podmiotowi wyłonionemu w wyniku rozeznania rynku przez zamawiającego.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

6) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a

wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

7) sposób składania ofert : listownie lub osobiście na adres Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ; 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, oraz wszelkie dodatkowe informacje,
 3. Cenę netto ,
 4. Okres udzielonej gwarancji
 5. Termin realizacji od złożenia potencjalnego zamówienia,
 6. Warunki płatności, (w przypadku ofert w walutach obcych – płatność w PLN)
 7. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w stosunku do Stanpol Sp. z o.o.
 8. Ważność oferty minimum 60dni

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało opublikowane na portalu ogłoszeń www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz na stronie www.stanpol.net

Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2022r. o godzinie 18:00