Słupsk 10 / 10 / 2022 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach działania 1.13 Innowacje, o których mowa w art.26 i art. 44 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  pod tytułem „OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH METOD PAKOWANIA W ZMODYFIKOWANEJ ATMOSFERZE WYBRANYCH ASORTYMENTÓW PRODUKTÓW RYBNYCH W WARUNKACH PRODUKCYJNYCH”  

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty dla zakresu rzeczowego projektu :

„Badania mikrobiologiczne prób”

dla :

Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

Zakład Produkcyjny nr.3, ul. Kołobrzeska 46, 78-200 Białogard

 I ) Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej podanych akredytowanych badań mikrobiologicznych po 2 próbki z każdego wariantu (tacka MAP z emiterem CO2 + tacka MAP bez emitera) po każdym terminie przechowywania w 1 – 5 – 10 – 15 – 20 dniu = 5 terminów x 2 tacki x 2 warianty dla 7 asortymentów ryb  świeżych oraz 4 asortymentów ryb wędzonych.

 1. Obecność Listeria monocytogenes
 2. Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztl.
 3. Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. 30 °C
 4. Obecność Salmonella spp.
 5. Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
 6. Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

Opcjonalnie badania dodatkowych wskaźników dla 4 / 5 gatunków ryb :

 1. PCDD/F  + PCB (12+6)
 2. Zawartość kadmu
 3. Zawartość arsenu
 4. Zawartość ołowiu
 5. Zawartość rtęci
 6. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
 7. Wartość odżywcza ryb i przetworów rybnych

Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania i dopuszcza się również oferty które będą wykraczały  poza założenia nie ujęte w publikacji zapytania ofertowego lecz mogące wnieść dodatkowe korzyści związane z projektem.

Termin realizacji oferty – sukcesywnie do marca 2023r który może zostać skrócony

W przypadku niniejszego zapytania ze względu na brak możliwości jego podzielenia na części nie ma możliwości złożenia częściowych ofert.

II ) kryteria oceny oferty

 1. wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów oceny ofert:

 Cena – waga 100%

Ocena łączna może wynosić max. 100 pkt.

2.   Sposób obliczania punktów

 1) Kryterium: cena oferty netto  – waga 100%                           

            Punkty obliczane będą następująco:

                    Cena najniższa

        C  = —————————    x   100 pkt                    

                Cena oferty badanej

Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taka samą ilością punktów, dokładność obliczeń rozszerzy się o kolejne miejsca po przecinku.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.   Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

5.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów, Zamawiający rozpocznie procedurę dogrywki w formie negocjacji ceny oferty.

  III ) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni liczone od dnia następnego po upublicznieniu zapytania ofertowego na stronach https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl  oraz https://www.stanpol.net i upływa w dniu 18 października 2022 roku

IV ) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( po złożeniu oferty, oferent będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań )

 V ) unieważnienie postępowania – zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

VI ) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, informacje pozwalające na dokonanie oceny oraz informacje potwierdzające jej zgodność z ogłoszeniem. (można zastosować wzór formularza oferty znajdujący się na kolejnych stronach, w tym przypadku prosimy o dołączenie załączników pozwalających na określenie zgodności opisu przedmiotu zamówienia ze składana ofertą )
 3. Wartość oferty netto oraz brutto,
 4. Termin realizacji od złożenia zamówienia,
 5. Warunki płatności,
 6. Ważność oferty minimum 90dni

Oferta może być przesłana listownie bądź też dostarczona osobiście zgodnie z adresem widniejącym w treści niniejszego zapytania.

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na portalu pod adresem internetowym :

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl  oraz https://www.stanpol.net

FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

…………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Zamawiającego:  Stanpol Sp. z o.o.

Aleja 3 maja 44 ; 76-200 Słupsk                                                 

NIP: 839-23-19-024

Nazwa i adres Wykonawcy:                  ……………………………………………

                                                                                 ………………………………………………………….

                                                                                 ………………………………………………………….

                                                                                 ………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże): ……………………..

województwo: ………………………………………

tel. …………………………………………………..

fax: …………………………………………………..

adres e-mail: …………………………………………

adres skrzynki EPUAP: ………………………………

reprezentowany przez: ……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Odpowiadając na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych” dla zakresu rzeczowego projektu : „Badania mikrobiologiczne prób”     dla : Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk

 przedkładam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w ogłoszeniu oraz określonym we wzorze umowy. 

OFERUJĘ:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  netto zł  dla pojedynczych prób zgodnie z dołączonym załącznikiem oferty

 2) ofertuję termin realizacji zamówienia  w czasie oznaczonym w zapytaniu.   

OŚWIADCZAMY, ŻE:

 1. Zapoznałem się ze opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Zdobyłem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
 3. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w ogłoszeniu w wymaganym terminie.
 4. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
 5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 6. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.  
 7. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia. 
 8. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązujemy się do przyjęcia zamówienia lub  zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są: …………………………………………………………………………….……………..…

…………………………, co wynika ze stosownych dokumentów.

 • Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom1:  (wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców):

− …………………………………………………………………………………………………

− …………………………………………………………………………………………………

 1. Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 1. Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził3 do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu5.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ……………………………………………………………………
  1. ……………………………………………………………………
  1. ……………………………………………………………………

   ……………………… dnia ………………                                                     …………………………………….

      (miejscowość)                                                                        (podpis i pieczątka uprawomocnionego                                                                                                             przedstawiciela Wykonawcy)         

 1. Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
 2. Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.  
 3. Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.
 4. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 5. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  
  Informacja RODO    1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stanpol Sp. z o.o. z siedzibą przy alei 3-Maja 44, 76-200 Słupsk. NIP: 839-23-19-024 tel. 59 843 18 67 email: office@stanpol.net Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych”prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu wyznaczony przez wytyczne PO Rybactwo i Morze 2014-2020.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu   1. W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w ramach Projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych” na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż: Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru PO Rybactwo i Morze 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 70, będący Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).  Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.   Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: sekretariatBM@mgm.gov.pl Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mgm.gov.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych: – Rozporządzenia       Parlamentu    Europejskiego i Rady (UE)     nr 1303/2013 z 19 dnia  grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, – Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, – Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu Projekt –  Stanpol Sp. z o.o. z siedzibą przy alei 3-Maja 44, 76-200 Słupsk. Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.  

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 06/10/10/2022) www.stanpol.net

Termin składania ofert upływa w dniu 18 października 2022r.