Słupsk 15/ 11 /2022

Zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
Zamawiający:
STANPOL SP. Z O.O.
Al. 3 Maja 44
76-200 SŁUPSK
W którego imieniu działa pełnomocnik
FOTON OZE Sp. z o.o.
Ul. Korfantego 4b/11
76-200 Słupsk
Nazwa postępowania:
„Sporządzenie projektu i wykonanie przebudowy przyłącza elektroenergetycznego przy zakładzie przetwórstwa ryb
STANPOL SP. Z O.O. przy ul. Rogowskiego w Białogardzie.”

Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Stanpol Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
NIP: 8392319024
tel. +48 59 848 29 60
Strona internetowa Zamawiającego/ Pełnomocnika: www.stanpol.net / foton-oze.pl
Adres e-mail Zamawiającego/ Pełnomocnika: piotr@stanpol.net / biuro@foton-oze.pl
Tel. Zamawiającego/ Pełnomocnika: 603 12 12 18 / 606426204
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, Działanie 1.13 Innowacje.

Podstawa prawna opracowania zapytania ofertowego:
1) Zasady wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014
– 2020 z dnia 16.09.2019r.
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. zm.), dalej „KC”.
3) Każdorazowo, gdy w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy,
złożyła ofertę lub zawarła umowę.
b) „ZO” -należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami;
c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą
z uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu przebudowy przyłącza
  elektroenergetycznego oraz wykonanie przebudowy zgodnie z projektem.
  Zamówienie dotyczy przyłącza elektroenergetycznego przy zakładzie przetwórstwa
  ryb STANPOL Sp. z o.o. przy ul. Rogowskiego w Białogardzie.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  Część 1:
  Opracowanie projektu technicznego przebudowy przyłącza elektroenergetycznego
  obiektu zakładu przetwórstwa ryb STANPOL Sp. z o.o. przy ul. Rogowskiego
  w Białogardzie. Projekt należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami
  technicznymi przyłączenia instalacji fotowoltaicznej oraz uzgodnienie niniejszego
  projektu z ENERGA OPERATOR S.A.
  Część 2:
  Wykonanie przebudowy istniejącego przyłącza elektroenergetycznego zgodnie
  z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym przyłącza, o którym mowa w
  części 1. Roboty instalacyjne muszą być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej
  uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności
  elektrycznej.
 3. Przedmiot zamówienia w części nr 1 i 2 winien być zrealizowany w oparciu o
  wytyczne techniczne określone w następujących dokumentach:
 • warunki techniczne,
 • dokumentacja techniczna istniejącego przyłącza ( na wniosek oferenta),
 • wizja lokalna w dniach 17 – 18.11.2022r.
 1. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36
  miesięcy.
 2. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy,
  urządzenia i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz robót
  budowlanych, instalacji.
 3. Urządzenia, materiały, o których mowa w pkt. 5 muszą być produktami należytej
  jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad
  materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
 4. Nazwy i kody CPV:
  45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne,
 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
  podwykonawców.
 6. Ofertę można składać na każdą z części odrębnie lub na wszystkie części.
  Termin realizacji zamówienia:
  Zamawiający nie wskazuje na ostateczny termin realizacji zamówienia.
  Wykonawca jest zobowiązany wskazań odpowiedni termin w swojej ofercie.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
  tych warunków
 7. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które są powiązane z
  Zamawiającym (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu
  Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i
  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w
  szczególności poprzez:
  1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
  pełnomocnika;
  4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
  uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
  szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
  bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę
  załącznika nr 2 do ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki
  udziału w postępowaniu dotyczące:
  DLA CZĘŚCI 1:
  a. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  b. wiedza i doświadczenie: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
  warunku w tym zakresie,
  c. potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
  warunku w tym zakresie,
  d. osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający żąda by
  Wykonawca wykazał, iż dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia
  do projektowania sieci i instalacji w branży elektrycznej i
  elektroenergetycznej bez ograniczeń.
  e. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza
  szczegółowego warunku w tym zakresie.
  DLA CZĘŚCI 2:
  a. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  b. wiedza i doświadczenie: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
  warunku w tym zakresie,
  c. potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
  warunku w tym zakresie,
  d. osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający żąda by
  Wykonawca wykazał, iż dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia
  do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w branży
  elektrycznej;
  e. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający, żąda by
  Wykonawca wykazał, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
  cywilnej związanej w prowadzoną działalnością gospodarczą o wartość
  sumy gwarancyjnej nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
  W celu potwierdzenia, że oferowane usługi/ roboty odpowiadają wymaganiom
  określonym przez Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany wykazać, że spełnia
  warunki udziału w postepowaniu na podstawie dokumentów poświadczających
  złożone oświadczenia i załączonych w ofercie.
 9. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów pod warunkiem, iż
  ten podmiot będzie brał udział w realizacji niniejszego zamówienia.
  w celu potwierdzenia spełniania warunków działu w postępowaniu:
  Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
 10. Wykonawca składa formularz ofertowy ze wskazaniem ceny, terminu gwarancji oraz
  czasu reakcji serwisu oraz inne dokumenty wymagane w celu oceny oferty.
 11. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składania
  ofert pocztą elektroniczną skany poniższych dokumentów):
  1) formularz ofertowy – załącznik nr 1
  2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznikiem nr 2
  3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznikiem nr
  3
  4) dokumenty poświadczające spełnienie warunków udziału Wykonawcy w
  postępowaniu.
 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
  oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
  odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i
  złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z
  tego tytułu względem Zamawiającego.
 13. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, spięta, z numeracją stron, a każdy
  dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Oferta i oświadczenia muszą być
  podpisane przez osobę upoważnioną w imieniu Wykonawcy do składania oświadczeń
  woli.
 14. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składnia ofert w sposób następujący:
  1) w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą firmy Wykonawcy opisana pn.
 • Oferta w postępowaniu na: „Sporządzenie projektu i wykonanie przebudowy
  przyłącza elektroenergetycznego przy zakładzie przetwórstwa ryb
  STANPOL SP. Z O.O. przy ul. Rogowskiego w Białogardzie” – nie otwierać przed
  terminem otwarcia ofert, tj. 23.11.2022 do godz. 15:00.
 1. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w
  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być
  udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz
  opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice
  przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę
  przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie
  wykazujące, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  Informacja o przesłankach do odrzucenia oferty
  Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
 2. Treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 3. Zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku
  oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji
  zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie
  elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie
  udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia.
 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
  poprawienie omyłki w swojej ofercie.
 5. Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę
  dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego.
 6. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w
  postępowaniu ofertowym.
 7. Oferta została złożona przez podmiot, który nie wykaże braku podstaw do jego
  wykluczenia.
 8. Oferta została złożona po terminie wskazanym do składania ofert.
 9. Gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia
  dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający.
 10. Wykonawca w ofercie przedstawi nieprawdziwe informacje.
  Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika:
  FOTON OZE Sp. z o.o.
  Ul. Korfantego 4b/11
  76-200 Słupsk
  w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godz. 15:00
  Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina
  jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą
  złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
  Opis sposobu obliczania ceny oferty
 11. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie
  zmienną do zakończenia realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964
  roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 K.C. Cena całkowita
  zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną
  w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, oraz
  dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia tj. ZO i udzielane odpowiedzi
  na zapytania. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w
  kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że
  wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w
  przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób
  nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach.
  Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
  zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także
  załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy oraz kosztów z tym
  związanych. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót, należy do wykonawcy i
  stanowi jego ryzyko.
 12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
 13. W związku z sytuacją określoną w ust.1 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
  niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
 14. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
  2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2020.106 ze zm.).
  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z
  przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
 15. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
  przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w
  określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
  wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Wykonawcy
  kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od
  wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.
 16. Zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego jest ceną
  ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za
  wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 17. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający w odniesieniu do wykonawców, którzy
  spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie
  następujących kryteriów:
  l.p. Opis kryteriów oceny Waga
  1 Cena 60%
  2 Czas realizacji zamówienia 40%
 18. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
  kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, z e 1% = 1 punkt.
 19. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 60%) zostanie
  obliczona wg następującego wzoru: C= (Cmin: Coferty) x 60 pkt, gdzie:
  C- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
  Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
  Coferty- oznacza cenę badanej oferty
  Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona
  przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym”.
 20. Punkty za kryterium „Czas realizacji zamówienia” (waga 20%) – (Cza) – zostaną
  przyznane zgodnie z poniższym opisem:
  1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najkrótszego czasu na
  realizację zamówienia. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane
  wg poniższego wzoru:
  Czas = (Crsmin: Crsob) x 40 pkt, gdzie
  Czas – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Czas realizacji zamówienia”
  Crsmin – oznacza najkrótszy czas spośród złożonych ofert
  Crsob – oznacza czas oferty badanej
  Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu
  Ofertowym.
  W przypadku niepodania przez Wykonawcę w Formularza Ofertowego czasu realizacji
  zamówienia oferta zostanie odrzucona.
 21. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za
  najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.
  przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
  Po = C + Czas, gdzie:
  Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,
  C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”,
  Czas – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas realizacji
  zamówienia”.
 22. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
  ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
  ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
 23. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
  wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  Inne informacje o zamówieniu
 24. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
  przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
  postępowania.
 25. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 26. Termin związania oferta wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Bieg
  terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
  związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
  upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny
  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
 27. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 KC zastrzega prawo do:
  1) zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania,
  2) odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn,
  3) odwołania postępowania w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia
  wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą
  Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba, że podejmie decyzje o
  zwiększeniu tej kwoty), braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z
  zapytaniem ofertowym.
 28. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  Informacja RODO
 29. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Stanpol Sp. z o.o.
  Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
  NIP: 839-23-19-024
  tel. +48 59 848 29 60
  2) inspektorem ochrony danych osobowych jest STANPOL SP. Z O.O.
  mail: info@stanpol.net, tel. +48 59 848 29 60
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c
  RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.
  „Sporządzenie projektu i wykonanie przebudowy przyłącza
  elektroenergetycznego przy zakładzie przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O.
  przy ul. Rogowskiego w Białogardzie” prowadzonym w trybie zasady
  konkurencyjności w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności
  wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji,
  kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
  ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu
  wyznaczony przez wytyczne PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
  Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia publicznego;
  7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
  sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
  osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
  mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
  osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
  osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji
  Projektu
  Klauzula informacyjna dla osoby,
  której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu1
  1 Przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji Projektu, należy rozumieć m. in.
  personel Projektu, pracownika instytucji zaangażowanego we wdrażanie Programu, oferenta,
  wykonawcę/stronę umowy zawartej w sprawie realizacji zamówienia w ramach Projektu, w tym o roboty
 1. W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w ramach Projektu pn. „Sporządzenie
  projektu i wykonanie przebudowy przyłącza elektroenergetycznego przy
  zakładzie przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. przy ul. Rogowskiego w
  Białogardzie” na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych), informuję iż:
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru PO Rybactwo
  i Morze 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  reprezentowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 70, będący Instytucją Zarządzającą PO
  Rybactwo i Morze 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
 3. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny
  system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest
  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
 4. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
  możliwy pod adresem email: sekretariatBM@mgm.gov.pl Minister właściwy do
  spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał Inspektora Ochrony
  Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mgm.gov.pl.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
  2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane
  osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków
  prawnych ciążących na niej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z
  realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej
  wymienionych aktów prawnych:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 19
  dnia grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
  Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
  ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
  Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
  Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z
  dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
  uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  budowlane, dostawę lub świadczenie usług, członka personelu i/lub osobę reprezentującą
  oferenta/wykonawcę/stronę powyższych umów. 2 Niepotrzebne skreślić lub ewentualnie dopisać.
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
  spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
  2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
  służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
  przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
  zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję
  Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn.
  „Sporządzenie projektu i wykonanie przebudowy przyłącza elektroenergetycznego
  przy zakładzie przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. przy ul. Rogowskiego w
  Białogardzie” w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
  udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
  sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i
  Morze 2014-2020.
  Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi
  realizującemu Projekt – jest STANPOL SP. Z O.O.
  (nazwa i adres Beneficjenta)
  Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane
  uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw
  gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
  Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także
  specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w
  ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji
  Zarządzającej lub Beneficjenta.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
  Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia PO
  Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
  W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
  również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo
  do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
  sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-
  22 RODO.
  Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
  danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
  podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 06/15/11/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2022r. do godz. 15:00