Słupsk 30/ 08 /2022

Zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
Zamawiający: STANPOL SP. Z O.O. , Al. 3 Maja 44 , 76-200 SŁUPSK
W którego imieniu działa pełnomocnik
FOTON OZE Sp. z o.o. ,ul. Korfantego 4b/11 , 76-200 Słupsk
Nazwa postępowania:
„Zakup, dostawa i montaż konstrukcji nośnej gruntowej pod instalację fotowoltaiczną o mocy 500 kW zlokalizowaną na terenie zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”

Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Stanpol Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
NIP: 8392319024
tel. +48 59 848 29 60
Strona internetowa Zamawiającego/ Pełnomocnika: www.stanpol.net / foton-oze.pl
Adres e-mail Zamawiającego/ Pełnomocnika: piotr@stanpol.net / biuro@foton-oze.pl
Tel. Zamawiającego/ Pełnomocnika: 603121218 / 606426204
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych
wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020,
Działanie 1.13 Innowacje.
Podstawa prawna opracowania zapytania ofertowego:
1) Zasady wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014
– 2020 z dnia 16.09.2019r.
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. zm.), dalej „KC”.
3) Każdorazowo, gdy w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy,
złożyła ofertę lub zawarła umowę.
b) „ZO” -należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami;
c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z
uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
2014-2020.
Rodzaj zamówienia: dostawa/ roboty budowlane.
Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i montaż konstrukcji nośnej gruntowej dla
  instalacji fotowoltaicznej 500 kW zlokalizowanej na terenie zakładu przetwórstwa ryb
  STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”.
 2. Dostawa i montaż konstrukcji będzie realizowana w następującej lokalizacji:
  Województwo: zachodniopomorskie
  ul. Kołobrzeska 46,
  78-200 Białogard
  Działka nr 27/1 obręb 0004.
 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie określonych w projekcie technicznym
  konstrukcji wsporczej oraz opinii geotechnicznej, które to dokumenty stanowią załączniki
  do niniejszego ogłoszenia.
 4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • dostawę konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych typ JA SOLAR JAM72S20
  445-470/MR układ 3 sztuki poziomo – łącznie 660 sztuk paneli fotowoltaicznych ;
  • dostawę konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych typ JA SOLAR JAM72D20
  435-460/MB układ 3 sztuki poziomo – łącznie 440 sztuk paneli fotowoltaicznych ;
  • wykonanie prób wyrywania konstrukcji wsporczej wraz z opracowaniem protokołu
  z próby wyrywania ;
  • opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji wsporczej na podstawie
  przeprowadzonych prób wyrywania oraz projektu technicznego dołączonego do
  zapytania ofertowego – projekt do zatwierdzenia Zamawiającego ;
  • zapewnienie kierownika robót budowlanych na okres prac montażowych ;
  • wykonanie prac montażowych polegających na kafarowaniu i skręcaniu konstrukcji
  wsporczej ;
  • opracowanie projektu powykonawczego konstrukcji wsporczej wraz z przekazaniem
  Zamawiającemu instrukcji montażu paneli fotowoltaicznych ;
  • nadzór nad montażem na konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.
 5. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji:
  • na konstrukcję wsporczą wynosi 10 lat.
  • na prace montażowe wynosi 5 lat.
 6. W przypadku wskazania ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm,
  aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie
  materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji
  projektowej, oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
  technicznych nie gorszych od założonych w ZO oraz będą zgodne pod względem:
  1) gabarytów i konstrukcji (rodzaj, właściwości fizyczne),
  2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
  3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
  4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,
  charakterystyki liniowe, konstrukcje),
  5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
  6) Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
  producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
  Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod
  warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub
  lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w ZO. Zamawiający informuje, że w takiej
  sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla
  Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu
  zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
  równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów
  muszą posiadać minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe
  (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień , przeznaczenie materiałów i
  urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane
  przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
  Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter
  przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy),
  konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza
  jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych
  co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu.
  7) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać,
  że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez
  Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
  dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.
 7. Założenia Zamawiającego co do sposobu usytuowania obiektu zostały określone w projekcie
  technicznym i muszą być z nimi zgodne na etapie realizacji zamówienia.
  Nazwy i kody CPV:
  44212320-8 Konstrukcje różne
  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
  zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
  Termin realizacji zamówienia:
  Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
  tych warunków
 9. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które są powiązane z Zamawiającym
  (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
  Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
  (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
  wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
  1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
  pełnomocnika;
  4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
  uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
  pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
  linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego oświadczenia.
 10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
  postępowaniu dotyczące:
  1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie
  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  2) wiedza i doświadczenie: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
  zakresie;
  3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
  zakresie;
  4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga aby Wykonawca
  dysponował przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania i
  nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej.
  1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
  warunku w tym zakresie.
  Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
 11. Oferent składa ofertę wskazując cenę i termin dostawy.
 12. Na ofertę składa się formularz ofertowy przygotowany samodzielne przez Oferenta, karty
  katalogowe oferowanego sprzętu oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i
  osobowych.
 13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
  oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 14. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 15. Oferta i oświadczenia, muszą być podpisane lub zaparafowana przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania oferty w
  formie elektronicznej, oferta wraz z załącznikami musi być opatrzona podpisem
  kwalifikowanym.
  Miejsce i termin złożenia oferty
 16. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składnia ofert tj.:
  08.09.2022r. do godz. 8:00
  Miejscem złożenia oferty jest biuro pełnomocnika:
  FOTON OZE Sp. z o.o. ul. Korfantego 4b/11 76-200 Słupsk
  lub biuro@foton-oze.pl
 17. Ofertę w formie papierowej składa się w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą firmy
  Oferenta opisana pn. „Zakup, dostawa i montaż konstrukcji nośnej gruntowej pod instalację
  fotowoltaiczną o mocy 500 kW zlokalizowaną na terenie zakładu przetwórstwa ryb
  STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie””. – nie
  otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 08.09.2022r. do godz. 8:00.
 18. Oferta w formie elektronicznej musi być opatrzona tytułem maila:
  „Zakup, dostawa i montaż konstrukcji nośnej gruntowej pod instalację fotowoltaiczną o
  mocy 500 kW zlokalizowaną na terenie zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O.
  zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”. – nie otwierać przed terminem
  otwarcia ofert, tj. 08.09.2022r. do godz. 8:00.
 19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem
  powyższych wymogów, w przypadku złożenia oferty po upływie terminu na składnie ofert
  nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Oferentowi.
  Informacja o przesłankach do odrzucenia oferty
  Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
 20. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 21. Zawiera niską cenę w stosunku do rynkowych informacji o wartości przedmiotu
  zamówienia.
 22. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
  poprawienie omyłki w swojej ofercie.
 23. Oferent nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni
  wymaganą w wezwaniu Zamawiającego.
 24. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
  ofertowym.
 25. Oferta została złożona po terminie wskazanym do składania ofert.
 26. Oferent w ofercie przedstawił nieprawdziwe informacje.
  Kryteria oceny ofert
 27. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający w odniesieniu do wykonawców, którzy
  spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących
  kryteriów: Cena 100 %.
 28. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
  oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
 29. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 100%) zostanie
  obliczona wg następującego wzoru: C= (Cmin: Coferty) x 100 pkt, gdzie:
  C- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
  Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
  Coferty- oznacza cenę badanej oferty
  Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez
  Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w ofercie.
 30. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą
  zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
 31. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona
  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  Inne warunki realizacji zamówienia
 32. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia w niniejszym postępowaniu.
 33. Warunki płatności:
 • 20% wartości zamówienia płatne w dniu podpisania zamówienia,
 • 80% wartości zamówienia płatne w terminie 7 dni od dnia bezusterkowego protokołu
  montażu.
 1. Zamawiający dopuszcza złożenia ofert częściowych ( w zakresie dostawy tylko jednego
  z dwóch elementów zamówienia) oraz ofert wariantowych.
 2. Termin związania oferta wynosi 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  Informacja RODO
 4. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Stanpol Sp. z o.o.
  Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
  NIP: 839-23-19-024
  tel. +48 59 848 29 60
  inspektorem ochrony danych osobowych jest STANPOL SP. Z O.O.
  mail: info@stanpol.net, tel. +48 59 848 29 60
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Zakup, dostawa i montaż
  konstrukcji nośnej gruntowej pod instalację fotowoltaiczną o mocy 500 kW zlokalizowaną
  na terenie zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul.
  Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w
  szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
  dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości
  oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
  zostanie dokumentacja postępowania;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu
  wyznaczony przez wytyczne PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
 8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
  dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia publicznego;
  a) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
  sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
  b) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących;
  c) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
  18 ust. 2 RODO;
  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
  Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
  przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
  c RODO.
  Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach
  realizacji Projektu
  W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w ramach Projektu pn. „Zakup, dostawa i
  montaż konstrukcji nośnej gruntowej pod instalację fotowoltaiczną o mocy 500 kW
  zlokalizowaną na terenie zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego
  przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”. na podstawie art. 13 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru PO Rybactwo i
  Morze 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  reprezentowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w
  Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 70, będący Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo i
  Morze 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system
  teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister
  właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
 3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
  możliwy pod adresem email: sekretariatBM@mgm.gov.pl Minister właściwy do spraw
  gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
  kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mgm.gov.pl.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
  lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe
  są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych
  ciążących na niej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wspomniane
  obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją PO
  Rybactwo i Morze 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych
  aktów prawnych:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 19 dnia grudnia
  2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
  Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
  Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
  rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
  2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
  Rady (WE) nr 1081/2006,
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
  finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
  ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
  przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
  wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
  certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję
  Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn.
  „Zakup, dostawa i montaż konstrukcji nośnej gruntowej pod instalację fotowoltaiczną o
  mocy 500 kW zlokalizowaną na terenie zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O.
  zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie” w szczególności w celu
  potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania,
  monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu
  Projekt – jest STANPOL SP. Z O.O. (nazwa i adres Beneficjenta)
  Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane
  uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw
  gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
  Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym
  podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach PO Rybactwo i
  Morze 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
  Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia PO Rybactwo
  i Morze 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
  W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
  również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo
  do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
  sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-
  22 RODO.
  Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
  danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
  będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 04/30/08/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 08 września 2022r. do godz. 08:00