Słupsk 09/ 09 /2022

Zapytanie ofertowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
Zamawiający:
STANPOL SP. Z O.O.
Al. 3 Maja 44
76-200 SŁUPSK
W którego imieniu działa pełnomocnik
FOTON OZE Sp. z o.o.
Ul. Korfantego 4b/11
76-200 Słupsk
Nazwa postępowania:
„Zakup i dostawa inwerterów i optymalizatorów mocy do instalacji fotowoltaicznych do budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z
O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w Białogardzie”.

Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Stanpol Sp. z o.o.
Adres Zamawiającego: Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
NIP: 8392319024
tel. +48 59 848 29 60
Strona internetowa Zamawiającego/ Pełnomocnika: www.stanpol.net / foton-oze.pl
Adres e-mail Zamawiającego/ Pełnomocnika: piotr@stanpol.net / biuro@foton-oze.pl
Tel. Zamawiającego/ Pełnomocnika: 603121218 / 606426204

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych
wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020,
Działanie 1.13 Innowacje.
Podstawa prawna opracowania zapytania ofertowego:
1) Zasady wyboru wykonawców w ramach programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014
– 2020 z dnia 16.09.2019r.
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. Zm.), dalej „KC”.
3) Każdorazowo, gdy w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy,
złożyła ofertę lub zawarła umowę.
b) „ZO” -należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami;
c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z
uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze” 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zakup i dostawa urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznej:
  A. inwerter trójfazowy o mocy 25 kW w ilości 20 sztuk , które charakteryzować
  się będą następującymi parametrami:
  • okres gwarancji producenta 10 lat na produkt
  • spełnienie obowiązujących europejskie normy
  B. optymalizator mocy o mocy 500-505W, w ilości 1100 sztuk, realizujący
  monitoring pracy dla każdego modułu fotowoltaicznego, charakteryzujący się
  następującymi parametrami:
  • współpracujący z falownikiem fotowoltaicznym określonym powyżej w pkt. 1.A
  • dostosowany do modułów standardowych oraz bifacjalnych o mocy jednostkowej 445-
  455W
  • redukcja napięcia dla każdego modułu,
  • nominalna moc wejściowa 505 W,
  • absolutne nominalne napięcie wejściowe 83 Vdc,
  • maksymalne napięcie wyjściowe 85 Vdc,
  • zakres napięcia MPPT 12.5 – 83 Vdc, kategoria napięcia II,
  • maksymalny prąd zwarciowy 14 Adc, maksymalny prąd wyjściowy 15 Adc,
  • okres gwarancji producenta 10 lat na produkt,
  • spełnienie obowiązujących europejskie normy.
  PARAMETR TECHNICZNY WARTOŚĆ PROJEKTOWANA PARAMETR
  RÓWNOWAŻNOŚCI
  Inwerter typ trójfazowy trójfazowy
  beztransformatorowy beztransformatorowy
  Moc strona DC 33,75 kW minimum 25,00
  Moc znamionowa AC 25,00 kW 25,00
  Maksymalny prąd
  wyjściowy 38,0 A zakres 30 – 40
  Sprawność 98,0 % minimum 98,0
  Maksymalne napięcie DC 900,0 V maksymalne 1000
  Wymiary 775 x 315 x 260 mm
  maksymalnie 900 x 350 x
  210
  Waga 45 kg maksymalnie 50
  Stopień ochrony IP65 – minimum IP65
  Pomiar izolacji DC TAK – TAK
  Wbudowany odłącznik DC TAK – TAK
 2. Dostarczone urządzenia musi być fabrycznie nowe, posiadać kartę katalogową w języku
  polskim, gwarancję oraz certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające sprzęt do
  użytkowania na terenie naszego kraju.
 3. Dostarczone urządzenia muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi,
  kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i
  prawnych.
 4. Dostawa urządzeń będzie realizowana na adres:
  ul. Kołobrzeska 46,
  78-200 Białogard
  (Działka nr 27/1 obręb 0004).
 5. Nazwy i kody CPV:
  31155000-7 : falowniki
  Termin realizacji zamówienia
  Dostawa urządzeń odbywać się będzie w terminach zgodnych z treścią złożonych ofert.
  Informacja o powiązania kapitałowych i osobowych
  W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które są powiązane z Zamawiającym
  (beneficjenta) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
  Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
  (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
  wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 6. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 7. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 8. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
  pełnomocnika;
 9. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
  uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
  pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
  linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Oferenta załącznika nr 2
  do ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
  spełniania tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w
  postępowaniu dotyczące:
 10. uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie
  wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 11. wiedza i doświadczenie: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
  zakresie.
 12. potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
  zakresie.
 13. osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
  warunku w tym zakresie.
 14. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
  warunku w tym zakresie.
  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
  Zamawiającego: Oferent jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego technologia
  odpowiada wymagania określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
  Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonej do dokumentacji kart
  katalogowych oferowanych produktów.
  Wymagania dotyczące sporządzenia oferty
 15. Oferent składa ofertę wskazując cenę i termin dostawy.
 16. Na ofertę składa się formularz ofertowy przygotowany samodzielne przez Oferenta, karty
  katalogowe oferowanego sprzętu oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i
  osobowych.
 17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
  oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 18. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 19. Oferta i oświadczenia, muszą być podpisane lub zaparafowana przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania oferty w
  formie elektronicznej, oferta wraz z załącznikami musi być opatrzona podpisem
  kwalifikowanym.
  Miejsce i termin złożenia oferty
 20. Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składnia ofert tj.
  19.09.2022r.
  Do godz. 8:00
 21. Miejscem złożenia oferty jest biuro pełnomocnika:
  FOTON OZE Sp. z o.o.
  Ul. Korfantego 4b/11
  76-200 Słupsk
  Lub
  biuro@foton-oze.pl
 22. Ofertę w formie papierowej składa się w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą firmy
  Oferenta opisana pn.:
  „Zakup i dostawa inwerterów i optymalizatorów mocy do instalacji fotowoltaicznych do
  budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek
  zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46
  w Białogardzie”. – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 19.09.2022r. do godz.
  8:00.
 23. Oferta w formie elektronicznej musi być opatrzona tytułem maila:
  „Zakup i dostawa inwerterów i optymalizatorów mocy do instalacji fotowoltaicznych do
  budowy demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek
  zakładu przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46
  w Białogardzie”. – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 19.09.2022r. do godz.
  8:00.
 24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem
  powyższych wymogów, w przypadku złożenia oferty po upływie terminu na składnie
  ofert nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Oferentowi.
  Informacja o przesłankach do odrzucenia oferty
  Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
 25. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 26. Zawiera niską cenę w stosunku do rynkowych informacji o wartości przedmiotu
  zamówienia.
 27. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
  poprawienie omyłki w swojej ofercie.
 28. Oferent nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni
  wymaganą w wezwaniu Zamawiającego.
 29. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
  ofertowym.
 30. Oferta została złożona po terminie wskazanym do składania ofert.
 31. Oferent w ofercie przedstawił nieprawdziwe informacje.
  Kryteria oceny ofert
 32. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający w odniesieniu do wykonawców, którzy
  spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie
  następujących kryteriów: Cena 50 %, Termin dostawy 50%.
 33. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
  oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
 34. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) – (waga 50%) zostanie
  obliczona wg następującego wzoru: C= (Cmin: Coferty) x 50 pkt, gdzie:
  C- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
  Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
  Coferty- oznacza cenę badanej oferty
  Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez
  Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w ofercie.
 35. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Termin dostawy” (T) – (waga 50%)
  zostanie obliczona wg następującego wzoru: T= (Tmin: Toferty) x 50 pkt, gdzie:
  T- oznacza punkty za termin dostawy
  Tmin- oznacza najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert,
  Toferty- oznacza termin dostawy badanej oferty
 36. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za
  najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
 37. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
  wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  Inne warunki realizacji zamówienia
 38. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia w niniejszym postępowaniu.
 39. Warunki płatności:
 • 20% wartości zamówienia płatne w dniu podpisania zamówienia,
 • 80% wartości zamówienia płatne w dniu realizacji dostawy.
 1. Zamawiający dopuszcza złożenia ofert częściowych ( w zakresie dostawy tylko jednego z
  dwóch elementów zamówienia) oraz ofert wariantowych.
 2. Termin związania oferta wynosi 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  Informacja RODO
 4. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
  Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Stanpol Sp. z o.o.
  Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk
  NIP: 839-23-19-024
  tel. +48 59 848 29 60
  inspektorem ochrony danych osobowych jest STANPOL SP. Z O.O.
  mail: info@stanpol.net, tel. +48 59 848 29 60
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Zakup i dostawa
  inwerterów i optymalizatorów mocy do instalacji fotowoltaicznych do budowy
  demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu
  przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w
  Białogardzie” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w szczególności w celu
  potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania,
  monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu
  wyznaczony przez wytyczne PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
 8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
  dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia publicznego;
  a) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
  sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
  b) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących;
  c) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
  art. 18 ust. 2 RODO;
  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
  Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
  przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
  osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach
  realizacji Projektu
  W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w ramach Projektu pn. „Zakup i dostawa
  inwerterów i optymalizatorów mocy do instalacji fotowoltaicznych do budowy
  demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu
  przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w
  Białogardzie”. na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru PO Rybactwo i
  Morze 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  reprezentowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w
  Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 70, będący Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo
  i Morze 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny
  system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest
  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
 3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
  możliwy pod adresem email: sekretariatBM@mgm.gov.pl Minister właściwy do spraw
  gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał Inspektora Ochrony Danych, z
  którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mgm.gov.pl.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
  lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe
  są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych
  ciążących na niej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wspomniane
  obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją PO
  Rybactwo i Morze 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych
  aktów prawnych:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 19 dnia
  grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
  Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
  rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
  grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
  Rady (WE) nr 1081/2006,
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
  finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
  ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
  przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
  informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi
  i pośredniczącymi.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję
  Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. „Zakup
  i dostawa inwerterów i optymalizatorów mocy do instalacji fotowoltaicznych do budowy
  demonstracyjnej instalacji PV o mocy 500 kW produkujących prąd na użytek zakładu
  przetwórstwa ryb STANPOL SP. Z O.O. zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej 46 w
  Białogardzie” w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
  wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
  działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
  Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu
  Projekt – jest STANPOL SP. Z O.O. (nazwa i adres Beneficjenta)
  Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane
  uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
  morskiej i żeglugi śródlądowej.
  Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym
  podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach PO Rybactwo i
  Morze 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
  Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia PO Rybactwo i
  Morze 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
  W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
  również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do
  ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu,
  przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
  Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
  danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
  będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Dodatkowe pytania związane z zapytaniem ofertowym można kierować do Dyrektora ds.Technicznych i Bhp Stanpol Sp. z o.o. – Piotr Rystwej tel.603-12-12-18 lub elektronicznie na adres e-mail : piotr@stanpol.net

W celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców niniejsze zapytanie zostało również opublikowane na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr.ID 01/09/09/2022) oraz www.foton-oze.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 19 września 2022r. do godz. 08:00