Słupsk 16 / 12 /2020

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji w ramach Programu Operacyjnego : „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wsparcie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, o którym mowa w art. 69 rozporządzenia nr 508/2014 pod tytułem „Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów przetwórstwa rybnego Stanpol Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych i wydajnych maszyn i urządzeń oraz środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego w celu udoskonalenia procesów przetwórstwa rybnego oraz pełniejszego i efektywniejszego wykorzystywania zasobów i surowców”  

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na :

„Zakup systemu komputerowego zarządzania przetwórstwem ryb klasy ERP (Enterprise Resource Planning) wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz serwerem zlokalizowanym w Zakładzie Produkcyjnym nr. 3 w Białogardzie ”

dla :

Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

 I ) Opis przedmiotu zamówienia :

Oferta musi składać się z:

1. Oferty na zakup oprogramowania ERP (licencje), w tym:

Oferty na licencje obejmujące obszar:

– księgowości,

– kadr (w tym możliwość ewidencjonowania danych uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej PPK),

– produkcji (w tym aplikacji na panele dotykowe, która umożliwi obsługę procesów produkcyjnych),

– logistyki (w tym aplikacji WMS na kolektory danych), realizacji zamówień, sprzedaży (w tym systemu do obsługi sprzedaży w sklepach wraz z integracją z kasami fiskalnymi),

– raportowania typu Business Intelligence,

– Elektronicznego Obiegu Dokumentów (DMS),

– aplikacji dla pracowników (na telefony z systemem Android, iOS) współpracującej z wdrożonym systemem ERP, która będzie umożliwiała m.in. zgłaszanie urlopów oraz delegacji poszczególnym pracownikom.

2. Oferty na wykonanie analizy przedwdrożeniowej (dostarczenie dokumentu musi nastąpić przed uruchomieniem systemu).

Analiza przedwdrożeniowa będzie zawierała propozycję rozwiązań w zakresie systemu informatycznego ERP wspierającego procesy biznesowe zachodzące w firmie Stanpol Sp. z o.o., a jej zakres będzie obejmował:

2.1. Analizę wymagań Stanpol Sp. z o.o. w stosunku do funkcjonalności systemu informatycznego ERP,

2.2. Wizję rozwiązania prezentującą wykorzystanie systemu informatycznego w realizacji procesów biznesowych przez Stanpol Sp. z o.o.

3. Oferty na wdrożenie systemu (zgodnie z treścią pkt. 1) obejmujące m.in. migrację kartotek towarowych i kontrahentów z dotychczasowego systemu, instalację, konfigurację i szkolenie z systemu ERP oraz aplikacji wspierających jego funkcjonowanie.

4. Oferty na urządzenia peryferyjne kompatybilne z oferowanym systemem ERP – obszar magazynu, produkcji (zgodnie z treścią pkt. 1)

5. Oferty na komputery dla użytkowników lokalnych w zakładzie przetwórstwa (na podstawie analizy wdrożeniowca oferenta)

6. Oferty na serwer obsługujący system ERP wraz z oprogramowaniem.

II ) kryteria oceny oferty

 1. wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów oceny ofert:

 Cena – waga 50%

 Termin realizacji zamówienia – waga 25%

       Jakości: doświadczenie oferenta oraz skierowanie dedykowanych konsultantów do realizacji zamówienia – waga 25%.

Ocena łączna jest sumą punktów uzyskanych w kryterium i może wynosić max. 100 pkt.

2.  Sposób obliczania punktów

 1) Kryterium: cena oferty netto  – waga 50% (tj. max. 50 pkt)                            

            Punkty obliczane będą następująco:

                    Cena najniższa

        C  = ————————— x 50 pkt                    

                Cena oferty badanej

Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taka samą ilością punktów, dokładność obliczeń rozszerzy się o kolejne miejsca po przecinku.

2) Kryterium: Termin realizacji zamówienia – waga 25% ( tj. max. 25 pkt)      

           Punkty obliczane będą następująco:

         – termin realizacji projektu, gdzie termin uruchomienia systemu: 30 dni od daty złożenia zamówienia   (etap I obejmujący elementy: księgowości, kadr, zamówień, zakupów, sprzedaży i rozliczenia magazynów) , a  maksymalny 180 dni.

                        Termin najkrótszy

        T  = ———————————— x 25 pkt                    

                    Termin oferty badanej 

3) Kryterium: jakość realizowanej usług – waga 25% ( tj. max. 25 pkt)      

Punkty są przydzielanie w zależności od doświadczenia oferenta oraz umiejętności i uprawnień osób, które będą realizować zamówienie oraz dostarczy oprogramowanie ERP i wdroży system zgodnie z treścią analizy przedwdrożeniowej :

– doświadczenie w branży przetwórstwa spożywczego (punktowane min. 3 wdrożenia w zakładach produkcyjnych) – 10 pkt.

– Case Study z wdrożeń i przetwórstwa rybnego (punktowany min.1 Case Study z wdrożenia w zakładzie produkcyjnym) – 5 pkt.

     Punkty, 10 pkt. za zapewnienie przez oferenta dedykowanych konsultantów w obszarach :

– kadr i księgowości (1 z doświadczeniem przy min. 5 realizowanych wdrożeniach oferowanego systemu ERP)

– logistyka i produkcja (1 z doświadczeniem przy min. 5 realizowanych wdrożeniach oferowanego systemu ERP),  

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

III ) Dodatkowe uwagi :

1. Wykonawca na etapie realizacji umowy musi posiadać certyfikaty uprawniające do wdrażania oferowanego systemu ERP

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia;

3.  Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość wykonania umowy oraz wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

4.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

5.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów, Zamawiający rozpocznie procedurę dogrywki w formie negocjacji ceny oferty.

  IV ) termin składania ofert – nie mniej niż 7 dni liczone od dnia następnego po     upublicznieniu zapytania ofertowego i upływa w dniu 24 grudnia 2020 roku

V ) wykluczenia – w ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym ( po złożeniu oferty, oferent będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań )

VI ) unieważnienie postępowania – zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rozpisania ponownego postępowania w tym samym zakresie.

VII ) odrzucenie oferty – oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,  została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Odrzuceniu podlegają również oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Złożona oferta powinna składać się z załączonego poniżej formularza ofertowego oraz zawierać co najmniej:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. Opis nawiązujący do parametrów z zapytania ofertowego, informacje pozwalające na dokonanie oceny oraz informacje potwierdzające jej zgodność z ogłoszeniem.
 3. Wartość oferty netto oraz brutto,
 4. Termin realizacji od złożenia zamówienia,
 5. Warunki płatności,
 6. Ważność oferty minimum 90dni

Oferta może być przesłana listownie bądź też dostarczona osobiście zgodnie z adresem widniejącym w treści niniejszego zapytania.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Piotr Rystwej – Dyrektor ds.Technicznych i Bhp, kontakt e-mail: piotr@stanpol.net , kontakt telefoniczny 603-12-12-18

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na portalu pod adresem internetowym :

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl  oraz https://www.stanpol.net

FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

…………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Zamawiającego:   Stanpol Sp. z o.o. , Aleja 3 maja 44 ,76-200 Słupsk

NIP:                                                   839-23-19-024

Nazwa i adres Wykonawcy:         ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże): ……………………..

województwo: ………………………………………

tel. …………………………………………………..

fax: …………………………………………………..

adres e-mail: …………………………………………

reprezentowany przez:                            ……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Odpowiadając na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności dla projektu pn. „Zakup systemu komputerowego zarządzania przetwórstwem ryb klasy ERP (Enterprise Resource Planning) wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz serwerem zlokalizowanym w Zakładzie Produkcyjnym nr. 3 w Białogardzie ”

  dla :

Stanpol Sp. z o.o., Aleja 3 maja 44, 76-200 Słupsk ,

przedkładam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w ogłoszeniu oraz określonym we wzorze umowy. 

OFERUJĘ:

wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę :                                          netto ………………………………….. zł +

podatek VAT ……………….% tj. ………………….. zł  =

brutto (z podatkiem VAT) ………………………………….. zł

(słownie brutto : ……………………………………………………………………………………………………………………….)  w tym: 

 • ofertuję termin realizacji zamówienia  w czasie ……………..…….. (………………..).
 • jakość z jaką zamówienie będzie realizowane poprzez oddelegowanie do jego realizacji następujących specjalistów ……………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZAMY, ŻE:

 1. Zapoznałem się ze opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Zdobyłem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
 3. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w ogłoszeniu w wymaganym terminie.
 4. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
 5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 6. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.  
 7. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia. 
 8. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są: …………………………………………………………………………….……………..… …………………………..

…………………………, co wynika ze stosownych dokumentów.

 • Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom1:  (wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców):

− …………………………………………………………………………………………………

− …………………………………………………………………………………………………

− ………………………………………………………………………………………………………………………………….

− ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 1. Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził3 do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu5.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. ……………………………………………………………………
  1. ……………………………………………………………………
  1. ……………………………………………………………………
  1. ………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………………………….

   ……………………… dnia ………………                                                     …………………………………….

      (miejscowość)                                                                        (podpis i pieczątka uprawomocnionego                                                                                                             przedstawiciela Wykonawcy)                                                                               

 1. Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.
 2. Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.  
 3. Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.
 4. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 5. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  
  Informacja RODO    1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stanpol Sp. z o.o. z siedzibą przy alei 3-Maja 44, 76-200 Słupsk. NIP: 839-23-19-024 tel. 59 843 18 67 email: office@stanpol.net Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu wyznaczony przez wytyczne PO Rybactwo i Morze 2014-2020.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu   1. W związku ze złożeniem przez Państwa oferty w ramach Projektu pn. „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż: Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru PO Rybactwo i Morze 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 70, będący Instytucją Zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).  Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.   Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: sekretariatBM@mgm.gov.pl Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@mgm.gov.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją PO Rybactwo i Morze 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktów prawnych: – Rozporządzenia       Parlamentu    Europejskiego i Rady (UE)     nr 1303/2013 z 19 dnia  grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, – Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, – Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa demonstracyjnych instalacji PV produkujących prąd na użytek własny zakładów przetwórstwa ryb” w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi – Liderowi projektu realizującemu Projekt – jest Stanpol Sp. z o.o. z siedzibą przy alei 3-Maja 44, 76-200 Słupsk. Państwa dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu całkowitego rozliczenia PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.